Khai giảng chương trình thạc sỹ đầu tiên của Khoa Quốc tế