Hệ thống văn bản


   Với sứ mệnh làm đầu mối hợp tác liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa ĐHQGHN với các trường đại học trên thế giới, Khoa Quốc tế tuân thủ và thực hiện những quy định và hướng dẫn về quản lý công tác quan hệ quốc tế do ĐHGQHN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: