Hội thảo “Đào tạo các ngành Kỹ thuật – Công nghệ trong bối cảnh CMCN 4.0”