Hành trình Tháng Ba với ngọn lửa xanh mãi mãi tuổi 20 của Tuổi trẻ Trường Quốc tế


Với sứ mệnh hoàn thiện sản phẩm đào tạo của Nhà trường, Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế đã xây dựng chương trình trọng tâm công tác tháng Thanh niên năm 2023 với tiêu chí mỗi sinh viên là một đại sứ mà chủ đề là “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”