GS.TS Peter Moffatt


GS.TS Peter Moffatt là Giáo sư Kinh tế lượng tại Trường Kinh tế, Trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh. Chuyên môn nghiên cứu của ông là Experimetrics – phân tích kinh tế lượng của dữ liệu từ các Thử nghiệm Kinh tế. Ông là tác giả của cuốn sách Giáo trình Experimetrics xuất bản năm 2015 do Palgrave Macmillan xuất bản và nổi tiếng với việc giảng dạy các lớp thạc sĩ về Experimetrics trên toàn thế giới.

Trích ngang: https://research-portal.uea.ac.uk/en/persons/peter-moffatt