Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023


Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023.

Chi tiết thông tin xem tại ĐÂY