ĐẢNG BỘ


Trường Quốc tế hiện nay gồm 75 đảng viên thuộc 3 Chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Quốc tế nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí:
1. Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Lê Trung Thành
2. Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Anh Hào
3. Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ:
– Đồng chí Nguyễn Văn Định – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
– Đồng chí Nguyễn Quang Thuận – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
– Đồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển
– Đồng chí Nguyễn Phan Quang – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
– Đồng chí Trần Đức Quỳnh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo