Nguyễn Việt Mỹ


 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Việt Mỹ
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học hàm/ học vị: Cử nhân
 • Email: myntv@isvnu.vn
 • Điện thoại: 0243.557.5992 (25)

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Quản lý sinh viên: Quản lý sinh viên các chương trình Kinh doanh quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý, Marketing (Song bằng), Ngôn ngữ Anh; quản lý sinh viên quốc tế.
 • Quản lý đăng ký học sinh viên
 • Quản lý giảng viên
 • Quản lý các lớp học phần trong kỳ học
 • Quản lý phòng học và khu giảng đường phụ trách
 • Tuyển sinh: Tư vấn tuyển sinh, phối hợp thực hiện công tác nhập học đầu năm cho sinh viên khóa mới.