Chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng giới thiệu bài viết của TS Trần Quang Tuyến – chuyên gia của Trường – trên Tạp chí Cộng sản về chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mặc dù được đánh giá có những thành công bước đầu trong việc tạo dựng nền tảng cho sự chuyển đổi số một cách toàn diện trong giai đoạn tới, tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức trong tiến trình chuyển đổi số nền kinh tế.

Một số thách thức sẽ là trở ngại lớn cho công cuộc số hóa, như mức thanh toán bằng tiền mặt cao trong nền kinh tế, khả năng chậm thích ứng của người dân, quy mô trao đổi trong ngành kỹ thuật số còn hạn chế, chất lượng lao động thấp và việc thiếu liên kết giữa các ngành số hóa…

Để vượt qua các thách thức, sáu hành động mang tính trọng tâm là “Liên kết – Lao động – Logistics – Lòng tin – Chính phủ điện tử – Chi trả online”(4L2C) cần được cân nhắc trong thời gian tới.

Xem toàn văn bài viết tại ĐÂY