Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023


Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Quốc tế,

Phòng Công tác học sinh sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin chương trình học bổng Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt từ 3.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022;

– Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn…

– Chưa được nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023.

Tiêu chuẩn nộp hồ sơ: Khoa Quốc tế được 01 suất 

(Quỹ Posco phỏng vấn chọn 10 SV trong số 15 SV nộp Hồ sơ của ĐHQGHN)

– Lưu ý: Dự kiến phỏng vấn sinh viên vào tháng 10/2022.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh,  Theo mẫu tại đây);

– Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

– Bản photo Thẻ sinh viên.

Ngoài hồ sơ bản gốc, sinh viên gửi thêm hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. 

Để đăng ký tham dự, các bạn sinh viên hãy điền Link Online và nộp hồ sơ bản cứng trước 17h00, Thứ 6 (7/10/2022) cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum. Nếu cần hỗ trợ thông tin các em liên hệ qua email: giangnh@vnuis.edu.vn, ĐT: 0862966068.

 Thân mến,

 

NOTICE OF POSCO SCHOLARSHIP PROGRAM, KOREAN

2022 – 2023 ACADEMIC YEAR

Dear students,

The Student Affairs Office informs the Posco scholarship program, Korean, for the academic year 2022-2023 for students as follows:

1. Subjects and criteria for selection:

– 2nd and 3rd year students with excellent or higher academic results and forging results practice achieving good grade or higher in the 2021-2022 school year;

– Priority is given to students participating in scientific research, Union – Association activities, social activities, disadvantaged…

– Have not received any out-of-budget scholarship in the academic year 2022-2023.

2. The value of each scholarship: 1000 USD / student/ school year

(Posco Foundation interviewed and selected 10 out of 15 students to apply for VNU’s application)

– Note: Expected to interview students in October 2021.

3. Criteria for application submission: The International School gets 01 scholarships

4. Scholarship registration file:

– Transcript of the student’s academic year 2021-2022, certified by the training unit;

– Student’s introduction, with photo stickers (in Vietnamese and English, according to the HERE);

– Certificate of: Academic achievements, scientific research, community support activities, Union – Association activities, difficult circumstances… (if any);

– Photocopy of Student ID card.

To register to attend, students should submit as 1 pdf file including scanned documents arranged in the above order, with the file name being the student’s first and last name,  Friday (October 7, 2022).

For further information, please contact Ms. Nguyen Thi Huong Giang (Tel: 0862966068, email: giangnh@isvnu.vn) for specific instructions.                 

Kind regards,