• Họ tên: Bùi Thị Hương Quế
  • Chức vụ: Chuyên viên Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
  • Email: quebth@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Đầu mối tuyển sinh các chương trình: (1) Thạc sĩ Tin học và kỹ thuật máy tính, (2) Tiến sĩ Tin học và kỹ thuật máy tính; (3) Tiến sĩ Kinh tế và quản lý
  • Phụ trách đào tạo các chương trình: (2) Tiến sĩ Tin học và kỹ thuật máy tính; (3) Tiến sĩ Kinh tế và quản lý
  • Tham gia công tác quản lý đào tạo các chương trình sau đại học theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm