Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 -2024


Thực hiện Kế hoạch số 1069/KH-TQT về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2023-2024, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKHSV năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Đối tượng: Các nhóm sinh viên đang triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 1414/QĐ-TQT về việc phê duyệt đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn NCKHSV năm học 2023-2024

2. Thời gian:
– Các nhóm sinh viên nộp báo cáo tiến độ: trước 17 giờ thứ Sáu ngày 26/01/2024

3. Văn bản, biểu mẫu:
3.1. Báo cáo tiến độ:
– Biểu mẫu Báo cáo tiến độ (Mẫu NCKHSV. 05)
3.2. Phiếu điều chỉnh thông tin đề tài (Nếu có):
– Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thông tin đề tài, trưởng các nhóm sinh viên nghiên cứu điền phiếu thông tin theo biểu mẫu sau (Mẫu NCKHSV. 06)

4. Hình thức nộp báo cáo tiến độ và phiếu điều chỉnh thông tin đề tài:
– Các nhóm sinh viên nộp bản mềm trực tuyến (có chữ ký điện tử của giảng viên hướng dẫn và trưởng nhóm nghiên cứu) tại  ĐÂY (Báo cáo tiến độ) và tại ĐÂY (Phiếu điều chỉnh thông tin đề tài).

– Các nhóm sinh viên nộp bản cứng (có chữ ký tươi của giảng viên hướng dẫn và trường nhóm nghiên cứu) tại Phòng KHCN&HTPT (P.304, tầng 3, đơn nguyên 2, nhà C, Làng Sinh viên HACINCO; thầy Ninh, ĐT: 0393846821, Email: ninhnv@vnuis.edu.vn); tại thư viện Trường Quốc tế cơ sở Trịnh Văn Bô (Cô Yến, ĐT: 0989313741, Email: yennt@vnu.edu.vn), tại thư viện Trường Quốc tế cơ sở Hòa Lạc (Cô Hồng Quyên, ĐT: 0969456521, quyenttt@vnu.edu.vn).