Báo cáo khoa học “Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại và định hướng nghiên cứu – giảng dạy”


Báo cáo:Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại và định hướng nghiên cứu-giảng dạy”

Người báo cáo: TS. Hà Mạnh Hùng

Nội dung báo cáo:

– Trình bày một số kết quả nghiên cứu trong năm học 2021-2022

– Định hướng nghiên cứu trong các năm tiếp theo

– Giảng dạy các học phần  liên quan

Đối tượng, thời gian, địa điểm

Đối tượng: Nhóm nghiên cứu

Thời gian: 14h00, ngày 30/08/2022

Địa điểm: Khoa Các Khoa học Ứng dụng, Trường Quốc tế – ĐHQGHN