Guest speaker: Chuyên gia Đoàn Đức Thuận gặp gỡ và chia sẻ cùng học viên chương trình Thạc sĩ kinh doanh quốc tế


Guest speaker: Chuyên gia Đoàn Đức Thuận gặp gỡ và chia sẻ cùng học viên chương trình Thạc sĩ kinh doanh quốc tế