Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSEFI 2023)