ThS. Trương Ngọc Anh


  • Họ tên: Trương Ngọc Anh
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
  • Email: anhtn@vnuis.edu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (25)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý, tổ chức đào tạo Chương trình Tiếng Anh Dự bị: Công tác khảo thí, công tác giảng viên, quản lí sinh viên và các nhiệm vụ khác
  • Theo dõi, xử lý sinh viên chậm tiến độ chứng chỉ tiếng Anh: Lập danh sách, theo dõi, đôn đốc sinh viên, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc hỗ trợ, xử lý sinh viên chậm tiến độ chứng chỉ
  • Nhiệm vụ khác: công tác tuyển sinh; nhiệm vụ khác khi được phân công