Tuần lễ hội nhập cho sinh viên khóa QH-2022-Q


Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác sinh viên năm học 2022 – 2023, Đề án phát triển con người sinh viên Trường Quốc tế 2022-2026, với mục đích tạo cơ hội để tân sinh viên bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu và trang bị tâm lý cũng như các kỹ năng giúp sinh viên phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân; tạo cơ hội để các lãnh đạo các đơn vị đào tạo, giảng viên, cán bộ, diễn giả khách mời và sinh viên các ngành hiện tại gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với các tân sinh viên QH-2022-Q, nhà trường tổ chức Tuần lễ hội nhập cho sinh viên khóa QH-2022-Q. Cụ thể như sau: 

Thời gian và nội dung các buổi học