PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


ThS Nguyễn Thị Tân
Trưởng phòng, Kế toán trưởng
Email: tannt@isvnu.vn

Địa chỉ: Phòng 203, 204, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO 79 Ngụy Như Kon Tum

Điện thoại: 024 392 929 392 máy lẻ 14, 15, 16

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Quốc tế được thành lập trên cơ sở bộ phận Kế hoạch – Tài chính, thuộc Phòng Hành chính – Tổng hợp. Cùng với quá trình hoạt động và phát triển của Trường, để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao, bộ phận Kế hoạch – Tài chính đã được phát triển thành Phòng Kế hoạch – Tài chính như ngày nay.

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

1. Công tác Kế hoạch tổng hợp
a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sơ kết, tổng kết, kế hoạch phát triển trong ngắn, trung và dài hạn. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hằng năm của Trường phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ĐHQGHN.
b) Tổng hợp công tác kế hoạch chung toàn Trường, quản lý, theo dõi và lập báo cáo gửi Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chung của Trường.
c) Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài ĐHQGHN để phối hợp giải quyết công tác kế hoạch của Trường.
d) Làm đầu mối xây dựng các văn bản quản lý điều hành liên quan đến công tác kế hoạch của Trường.
đ) Xây dựng và quản lí cơ sở dữ liệu thống kê, kế hoạch của toàn Trường phục vụ cho công tác báo cáo theo định kì của Trường.

2. Công tác Tài chính kế toán
a) Đầu mối quản lý các hoạt động thu chi của Trường; Thực hiện quản lí tài chính tập trung.
b) Xây dựng dự toán thu, chi hằng năm của Trường và phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính của Trường theo đúng quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của Trường.
Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Trường.
c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thu học phí, lệ phí của sinh viên, học viên theo đúng quy định
d) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính (TC-HC) thực hiện việc chi trả tiền lương; các khoản trích nộp BHXH, BHYT, BHTN; các khoản phụ cấp quản lí, phụ cấp giảng dạy; chế độ khen thưởng, phúc lợi và các chế độ khác cho viên chức, người lao động.
đ) Thực hiện chi trả học bổng; các khoản chi chuyên môn phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu; các khoản chi cho cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và các khoản chi khác của Trường theo đúng quy định hiện hành.
e) Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ. Hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.
f) Xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về tài chính báo cáo Hiệu trưởng.
g) Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
h) Lập và nộp báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.
i) Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.
k) Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài ĐHQGHN để phối hợp giải quyết công tác tài chính của Trường.
l) Làm đầu mối xây dựng các văn bản quản lý điều hành liên quan đến công tác tài chính của Trường.
m) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung. Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất, tài sản trang và thiết bị được giao

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.