Nhân sự tại đơn vị


STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Email
1 Mai Nguyễn Tuyết Hoa Tiến sĩ Trưởng phòng hoamnt@isvnu.vn
2 Đỗ Hoàng Nam Thạc sĩ Phó trưởng phòng namdh@isvnu.vn
3 Nguyễn Vũ Anh Cử nhân Chuyên viên anhnv@isvnu.vn
4 Đặng Thị Thùy Diễm Thạc sĩ Chuyên viên diemdtt@isvnu.vn
5 Nguyễn Thị Dung Thạc sĩ Chuyên viên dungnt@isvnu.vn
6 Nguyễn Thu Hạnh Hương Thạc sĩ Chuyên viên hanhhuong@isvnu.vn
7 Nguyễn Thị Liên Hương Cử nhân Chuyên viên huongntl@isvnu.vn
8 Vũ Minh Quân Thạc sĩ Chuyên viên quanvm@isvnu.vn
9 Trương Thị Hồng Quyên Thạc sĩ Chuyên viên quyentth@isvnu.vn
10 Dương Thị Minh Tâm Thạc sĩ Chuyên viên tamdm@isvnu.vn
11 Nguyễn Thị Yến Thạc sĩ Chuyên viên yennt@isvnu.vn
12 Ngô Thị Bích Thúy Cao đẳng Cán sự thuyntb@isvnu.vn