Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023


Thân gửi các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021 – 2022;

– Là sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4.

Tiêu chuẩn: Trường Quốc tế được 02 suất học bổng

  1. Giá trị mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.
  2. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản thông tin sinh viên, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet – theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2021-2022, bằng tiếng Anh, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ngoài hồ sơ bản gốc, sinh viên gửi thêm hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. 

Để đăng ký tham dự, các bạn sinh viên hãy điền LINK ONLINE và nộp hồ sơ bản cứng trước 17h00, Thứ 4 (19/10/2022) cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum. Nếu cần hỗ trợ thông tin các em liên hệ qua email: giangnh@vnuis.edu.vn, ĐT: 0862966068.

 Thân mến,

 

NOTICE OF MITSUBISHI SCHOLARSHIP PROGRAM, JAPAN

2022 – 2023 ACADEMIC YEAR

Dear students,

The Student Affairs Office informs the Mitsubishi scholarship program, Japan, for the academic year 2022-2023 for students as follows:

  1. Subjects and criteria for selection:

– Students with excellent or higher academic results, training results of good or higher in the academic year 2021-2022;

– Priority for 3rd and 4th year students.

  1. The value of each scholarship: 340 USD / student/ school year
  2. 3. Scholarship standard: International School gets 02 scholarships
  3. 4. Scholarship registration file:

– Student information sheet, written in English, with pictures attached (Data sheet – according to the form);

– Transcript for the academic year 2021-2022, in English, certified by the training unit;

– Photocopies of certificates of: Academic achievements, scientific research, Union – Association activities, difficult circumstances, community support activities… (if any);

All of the above documents require students to arrange in order, put in the file bag. The outside of the profile bag is filled with information (Mitsubishi scholarship registration, academic year 2022-2023, Full name, Date of birth, Faculty address, School, Phone, Email, List of documents). Submitted documents are not returned.

In addition to the original profile, students send additional documents in soft copy in the form of 1 pdf file, including scanned copies of documents arranged in the above order, with the file name being the student’s first and last name.

Students fill out the ONLINE LINK and submit their applications to the Student Affairs Department in Room 303-C, HACINCO Student Village before 5 PM, Wednesday (Octorber 19, 2022). For further information, please contact Ms. Nguyen Thi Huong Giang (Tel: 0862966068, email: giangnh@vnuis.edu.vn) for specific instructions.                 

Kind regards,