Thông báo học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2022-2023


Thân gửi các bạn sinh viên Trường Quốc tế,

Phòng Công tác sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin chương trình học bổng Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản năm học 2022-2023:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2, 3 khối ngành Kinh tế. 

– Tiêu chuẩn:

+ Học kỳ 2, năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

+ Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023, những sinh viên có dự định du học trong thời gian từ 1 tháng trở lên và sinh viên có thu nhập từ công việc làm thêm như nhân viên công ty chính thức không thuộc đối tượng nhận học bổng.

Tiêu chuẩn nộp hồ sơ: Trường Quốc tế được 02 suất

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Đơn đăng ký học bổng “Nitori International Scholarship Application Form” (theo mẫu của Quỹ);

– Báo cáo “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (theo mẫu của Quỹ);

– Bản photo thẻ sinh viên;

– Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Ngoài hồ sơ bản gốc, sinh viên gửi thêm hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. 

Để đăng ký tham dự, các bạn sinh viên hãy điền LINK ONLINE và nộp hồ sơ bản cứng trước 17h00, Thứ 6 (30/9/2022) cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum. Nếu cần hỗ trợ thông tin các em liên hệ qua email: giangnh@vnuis.edu.vn, ĐT: 0862966068.

 Thân mến,

 

NITORI INTERNATIONAL SCHOLARSHIP FOUNDATION PROGRAM, JAPAN

2022 – 2023 ACADEMIC YEAR

Dear students,

The Student Affairs Office informs the Nitori International Scholarship Foundation, Japan, for the academic year 2022-2023 for students as follows:

1. Subjects and criteria for selection:

– Students in the 2nd and 3rd years in the field of Economics;

– Have excellent academic results in Semester 2, academic year 2021-2022, and their training results are good or higher;

– Actively participate in social and community activities.

Note: In the academic year 2022-2023, students who plan to study abroad for a period of 1 month or more and students who have income from part-time jobs as official company employees are not eligible for scholarships.

Criteria for application submission: International School gets 02 scholarships

2. The value of each scholarship: 13.000.000 VND / student/ school year

3. Scholarship registration file

– Transcripts of the 2nd semester, academic year 2021-2022 of the student, certified by the training unit;

– Application form for the scholarship “Nitori International Scholarship Application Form” (according to the Foundation’s form);

– Report “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (according to the Foundation’s form);

– Photocopy of student card;

– Certificate of Academic achievement, scientific research, supporting activities community, Union – Association activities, difficult circumstances… (if any).

In addition to the original application, students submit a soft copy in the form of a pdf file consisting of scanned documents arranged in the above order, with the file name being the student’s first and last name.

Students fill out the ONLINE LINK and submit their applications to the Student Affairs Department in Room 303- C, HACINCO Student Village before 5 PM, Friday (September 30, 2022).

For further information, please contact Ms. Nguyen Thi Huong Giang (Tel: 0862966068, email: giangnh@vnuis.edu.vn) for specific instructions.

Kind regards,