“Hoa Phấn Trắng 2007” – chương trình thương hiệu tôn vinh thầy, cô