TS. Bùi Mỹ Trinh


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: trinhbm@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Kinh tế đối ngoại, Kinh tế chính trị, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ: Thạc sĩ về quản trị kinh doanh,  thương mại điện tử, ĐH Nam Đài Loan
 • Tiến sĩ: Tiến sĩ chuyên ngành chiến lược Marketing và chiến lược CNTT, Đại học Cheng-Kung, Đài Loan

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Quản trị Marketing, Ứng dụng của CNTT vào kinh doanh và quản lí
 • Hướng nghiên cứu

+ Khai thác và khảo sát các bộ dữ liệu trực tiếp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp sử dụng nền tảng số, thái độ người tiêu dùng

Sử dụng các công cụ phân tích thống kê và mô hình phương trình cấu trúc SEM nhằm phân tích các hành vi người sử dụng, người tiêu dùng, doanh nghiệp cung ứng, tận dụng nguồn lực dư thừa cho kinh tế chia sẻ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cộng đồng. Phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đổi mới sáng tạo.

 • Các môn học giảng dạy

+ Kinh tế quốc tế,

+ Quản trị và tổ chức kinh doanh,

+ Phương pháp phân tích định lượng

Các công bố

 • My-Trinh Bui, Don Jyh-Fu Jeng, (2021) Capture Coproduction Behavior in Networking Alumni Communities: Progress from Platform Belongingness, Knowledge Sharing, and Citizenship Behavior. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy(ISI, Scopus Q2), Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JEC-08-2021-0112
 • My-Trinh Bui, Don Jyh-Fu Jeng, Thi Mai Le (2021)How Individual Experiential Fit Drives Mobile Platform Cocreation-supportive Behaviours In A Digital Business Ecosystem. WSEAS Transactions on Business and Economics (ISI, Scopus), Volume 18, 2021, p.1137-1148.  ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, DOI: 10.37394/23207.2021.18.107
 • Thi Mai Le, Shu-yi Liaw, My-Trinh Bui. The Role of Perceived Risk and Trust Propensity in The Relationship Between Negative Perceptions of Applying Big Data Analytics and Consumers’ Responses. WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 17, 2020, pp. 426-435.  ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, (ISI, Scopus) https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.41
 • My-Trinh Bui, Don Jyh-Fu Jeng, and Chinho Lin. (2014) The Importance of Attribution: Connecting Online Travel Communities with Online Travel Agents.Cornell Hospitality Quarterly [ISI/Scopus, SSCIimpact factor 2.657] ISSN: 1938-9655
 • ü Phí Hồng Minh, Bùi Mỹ Trinh, Nguyễn Cao Đức, Định hướng giáo dục con người ở một số quốc gia châu Á và hàm ý cho Việt Nam, Khoa học xã hội Việt Nam, Số 4-2021, ISSN 1013-4328, trang 50-64
 • Hong-Minh Phi, My-Trinh, Bui. (2019) Hệ giá trị cốt lõi của Singapore: Nhìn từ lý thuyết văn hóa của Hofstede. Tạp chí NC Đông Nam Á. ISSN: 0868-2739 
 • Phí Hồng Minh, Bùi Mỹ Trinh. (2020) Tạp chí Nghiên cứu ĐÔNG BẮC Á, Giáo dục giá trị ở Nhật Bản, Trung Quốc: nội dung và hàm ý cho Việt Nam  (http://www.inas.gov.vn/tapchi.php?id=130) ISSN: 2354 – 077X 

Conference:

 • My-Trinh Bui (2021) Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo trực tuyến tại Đại học quốc gia Hà Nội, Hội thảo khoa học “Dạy học trực tuyến các môn Lí luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn – Những vấn đề đặt ra với các trường Công an nhân dân
 • My-Trinh Bui, Don Jyh-Fu Jeng, Huy-Hung Ta (2021). Managing Firm Performance Through Covid-19: Roles Of Organizational Culture And Digital Supply Chain Management Practices, Customer Development. 2021 Global Fashion Management Conference at Seoul/ 2021 Korean Scholars of Marketing Science International Conference, Best paper award
 • My-Trinh Bui, Huong-Linh Le(2021). Loyalty To Digital Celebrity: Roles Of Emotional Engagement, Cosmopolitanism, And Self Esteem. The 9th International Conference On Emerging Challenges: Business Transformation And Circular Economy, ISSN 978-604-316-008-6
 • My-Trinh Bui, Thi-Thanh-Huyen Tran, Hong-Minh Phi, Ngoc-Dung Nguyen, Thi-Lien Pham (2021) Impact of digital celebrities on their followers’ purchase intention: Roles of wishful identification, parasocial relationship, and behavioral loyalty, Proceedings of the 2nd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence Computing4Human 2021), Da Nang, Viet Nam, 28-October-2021, published at http://ceur-ws.org (Scopus)
 • My-Trinh Bui, Thi-Thanh-Huyen Tran, Hong-Minh Phi, Ngoc-Dung Nguyen (2021) Crisis-inspired Innovation: The role of Innovation-based Identification and Covid-19 Response, Proceedings – 52nd Annual Meeting of the Decision Sciences Institute, November 17th-20th ISSN:1540-5915 
 • My-Trinh Bui, Ngoc-Ai Pham, Don Jyh-Fu Jeng (2021) Investigating student adoption of AI teaching assistants from Innovation diffusion theory and the anthropomorphism perspectives, Proceedings – 52nd Annual Meeting of the Decision Sciences Institute, November 17th-20th ISSN:1540-5915 
 • My-Trinh Bui, Huong-Linh Le (2021) Utilize Digital Platforms for Business Partners Selection to Achieve Competitive Advantage and Platform-based Satisfaction, Proceedings – 52nd Annual Meeting of the Decision Sciences Institute, November 17th-20th ISSN:1540-5915 
 • My-Trinh Bui, Don Jyh-Fu Jeng (2021) Capture coproduction behavior in networking alumni communities: Progress from platform belongingness, knowledge sharing, and citizenship behavior, 14TH Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge Conference ACIEK 2021-Sorbonne Virtual Conference, June 14-16
 • My-Trinh Bui, Don Jyh-Fu Jeng, Thi Mai Le (2020). How do individual mobilities drive platform equity in the business ecosystem via mobile app? 2020 GLOBAL MARKETING CONFERENCE at Seoul, invited to Business Research Journal, Scopus Q1
 • Huong-Linh Le, My-Trinh Bui (2020). Impact of the digital platform on the internationalization strategy of Micro- and small-sized women-owned enterprises.  THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING CHALLENGES: CONTEMPORARY ISSUES ON INNOVATION AND MANAGEMENT, ISSN 978-604-316-008-6
 • My-Trinh Bui, Hong-Minh Phi, and Thi-Thanh-Huyen Tran (2020). Firm Innovation In response to Pandemic crisis: The role of Innovative inbound collaboration, Status certainty, and Technology Speed. THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING CHALLENGES: CONTEMPORARY ISSUES ON INNOVATION AND MANAGEMENT 978-604-316-008-6. Best paper award
 • My-Trinh Bui (2019) Understanding three-layer environmental factors for designing Innovation in Sustainable Tourism. Sustainable Tourism Development For Southeast Asia Conference, December 3rd&4th 2019
 • Huong-Trang Pham, My-Trinh Bui (2019) Analyzing macro-environmental antecedents for Sustainable Innovation in Tourism. Sustainable Tourism Development For Southeast Asia Conference, December 3rd&4th 2019
 • My-Trinh Bui, Hong-Minh Phi. (2019) Develop firm strategies for sustainability performance in business ecosystem. Vietnam-Japan Science and Technology Symposium Towards sustainable development, ISBN: 978-604-913-812-6
 • Hong-Minh Phi, My-Trinh Bui. (2018) Singapore’s core value system: A review of cultural theory of Hofstede. Vietnam soft-culture in the globalization and integration (Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế), Unesco Hanoi Office, Vietnam, December, 12th,2018 
 • Bui, My-Trinh. (2018) The effects of Institutional Pressures on business performance through moderation effect of middle managers’ creativity. Conference: International Symposium on Knowledge-based Economy & Global Management, Tainan, Taiwan, November8-9, 2018.
 • Bui, M.-T, Jeng, D. J. -F and Lin, C. (2012) Assessing information quality, attributional responsiveness and behavioral intentions in online travel community affiliation.  Proceedings of the Second Conference of the International Network of Business and Management Journals, Valencia, Spain, March 20-22, Best paper award.
 • Bui, M.-T and Lin, C. (2011) The impact of internet advertising on perceptions, attitudes and purchasing intentions: Elaborating on gender, education and age differences in Vietnamese context. Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Decision Science Institute, Boston, MA, November 19-22, Taiwan National Science Council. Project number -100-2922-I-006-228

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 1. GRASSROOTS-LEVEL RESEARCH PROJECTS

            (1)             Impact of Digital Platforms on the Internationalization and CSR-based differentiation Strategy.

            (2)             The role of the individual in the innovation ecosystem: Examining Fit, Identification, and co-creation behavior

            (3)             The Role of Perceived Risk and Trust Propensity in the Relationship between Negative Perceptions of Applying Big Data Analytics              and Consumers’ Responses.

2. PROJECT FUNDED BY NATIONAL FOUNDATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT (NAFOSTED) UNDER GRANT NUMBER 502.02-2019.310

3.Factors influencing organizational innovation and innovative performance in tourism industry (Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tổ chức và hiệu suất đổi mới trong ngành du lịch)

Tìm kiếm