CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ


CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT Trách nhiệm Họ và tên Học hàm, học vị Email
1 Trưởng Khoa Lưu Thị Minh Ngọc PGS. TS ltmngoc@vnu.edu.vn
2 Phó trưởng Khoa Nguyễn Phương Mai TS mainp@vnuis.edu.vn
3 Phó trưởng Khoa Nguyễn Thị Kim Oanh TS nguyenthikimoanh@vnu.edu.vn
4 Tổ trưởng Tổ Quản Trị Trần Công Thành TS thanhtc@vnu.edu.vn
5 Tổ trưởng Tổ Marketing Lê Thị Mai TS mailt@vnuis.edu.vn
6 Tổ trưởng Tổ Bổ trợ Tạ Huy Hùng TS hungth@vnuis.edu.vn
7 Tổ trưởng Tổ Kinh tế Nghiêm Xuân Hòa TS hoanx@vnuis.edu.vn
8 Tổ trưởng Tổ Tài chính Lê Thị Thu Hường TS huongltt@vnuis.edu.vn
9 Tổ trưởng tổ Kế toán Trần Thị Thủy Anh Ths anhttt@vnuis.edu.vn

THE FACULTY’S ORGANIZATIONAL CHART

No Admistrative postion Full name Academic Title Email
1 Dean Luu Thi Minh Ngoc Assoc.Prof ltmngoc@vnu.edu.vn
2 Vice-Dean Nguyen Phuong Mai Ph.D mainp@vnuis.edu.vn
3 Vice-Dean Nguyen Thi Kim Oanh Ph.D nguyenthikimoanh@vnu.edu.vn
4 Head of Management Subject Group Tran Cong Thanh Ph.D thanhtc@vnu.edu.vn
5 Head of Marketing Subject group Le Thi Mai Ph.D mailt@vnuis.edu.vn
6 Head of support Subject group Ta Huy Hung Ph.D hungth@vnuis.edu.vn
7 Head of Economics Subject group Nghiem Xuan Hoa Ph.D hoanx@vnuis.edu.vn
8 Head of Finance Subject group Le Thi Thu Huong Ph.D huongltt@vnuis.edu.vn
9 Head of Accounting Subject group Tran Thi Thuy Anh MBA anhttt@vnuis.edu.vn