Assoc.Prof.Dr Takukya Kaneko


Assoc.Prof.Dr Takuya Kaneko had his Ph.D. degree at Tokyo Institute of Technology. He is currently teaching corporate finance and valuation at Christian International University. Assoc.Prof.Dr Takuya Kaneko had years of experience at Standard and Poor’s Financial Service; Bank of Japan and Deutsche Bank .

Assoc.Prof.Dr Takuya Kaneko research’s direction include: Tài chính doanh nghiệp và định giá, Quản trị rủi ro, Tài chính định lượng và Thống kê.

Biography: https://researchers.icu.ac.jp/icuhp/KgApp?kyoinId=ymdsyyyeggy&Language=2