Lịch seminar dự kiến của Khoa năm 2022-2023


KẾ HOẠCH SEMINAR KHOA HỌC CỦA KHOA CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG
NĂM 2022 (VÀ LỊCH DỰ KIẾN ĐẦU NĂM 2023)
(Dự kiến khoảng 2 tuần 1 buổi vào thứ 3 các tuần, 15h00-16h00)
STT Ngày báo cáo Người báo cáo
(Học hàm, học vị, cơ quan)
Thành phần tham gia Ghi chú
1 03/01/2022 TS. Lê Xuân Hải Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
2 15/3/2022 TS. Nguyễn Văn Tính Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
3 29/3/2022 PGS. TS. Nguyễn Đức Anh Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có) Diễn giả mời, Nauy
4 04/12/2022 TS. Kim Đình Thái Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
5 26/4/2022 GS. TS. Hồ Tú Bảo Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
6 03/5/2022 TS. Trương Công Đoàn Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
7 17/5/2022 TS. Nguyễn Doãn Đông Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
8 07/6/2022 ThS. Phạm Hải Yến Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
9 21/6/2022 CN. Vũ Thị Huệ Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
10 05/7/2022 TS. Phạm Thị Việt Hương Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
11 19/7/2022 CN. Bùi Nhật Lệ Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
12 02/8/2022 Invited Speaker Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có) Thầy/Cô trong Khoa cần đề xuất
13 16/8/2022 TS. Trần Thị Oanh Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
14 30/8/2022 TS. Trần Đức Quỳnh Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
15 13/9/2022 PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
16 27/9/2022 Invited Speaker Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
17 11/10/2022 PGS. TS. Lê Trung Thành Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
18 25/10/2022 TS. Lê  Đức Thịnh Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
19 08/11/2022 TS. Nguyễn Quang Thuận Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
20 22/11/2022 Invited Speaker Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có) Thầy/Cô trong Khoa cần đề xuất
21 06/12/2022 TS. Lê Duy Tiến Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
22 20/12/2022 TS. Nguyễn Văn Tính Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
23 03/01/2023 TS. Chu Đình Tới Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
24 17/01/2023 Invited Speaker Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có) Thầy/Cô trong Khoa cần đề xuất
25 14/2/2023 PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
26 28/2/2023 ThS. Phạm Hải Yến Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có)
27 14/3/2023 Invited Speaker Toàn bộ thành viên trong Khoa và khách mời (nếu có) Thầy/Cô trong Khoa cần đề xuất