Cơ cấu tổ chức


1. Lãnh đạo Khoa

  • Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Phương Mai

2.  Các tổ chuyên môn

  • Tổ Kinh tế và Bổ trợ
  • Tổ Quản Trị
  • Tổ Tài chính – Kế toán