Chức năng và nhiệm vụ


Chức năng – Nhiệm vụ

  • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường Quốc tế
  • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Trường.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.
  • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giảng viên, nghiên cứu viên, và người lao động khác trong Khoa

1. Hoạt động đào tạo

i) Chịu trách nhiệm chuyên môn, nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, phương pháp giảng dạy đối với các chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa;

ii) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo mới theo định hướng chiến lược của Trường;

iii) Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy và học, xây dựng và thực hiện các phương pháp kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên đảm bảo người học đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã công bố;

iv) Kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho sinh viên được tham quan thực tế, thực tập, làm dự án nghiên cứu và tư vấn tuyển dụng.

v)  Quản lí và phát triển về chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng có chất lượng theo quy định cho các chương trình đào tạo.

2. Hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN)

i)Thực hiện các dự án và đề tài khoa học và công nghệ theo kế hoạch.

ii) Phối hợp tổ chức và tham gia các hội nghị khoa học quốc tế và trong nước.

iii) Công bố các bài báo và báo cáo khoa học trên các tạp chí, các kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế và trong nước.

iv) Hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện các đề tài, dự án, dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp;

v) Biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ cho giảng dạy các chương trình đào tạo của Khoa; các sách chuyên khảo đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của người học;

vi) Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực: Kinh tế số; hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp sử dụng nền tảng số An sinh xã hội, mức sống dân cư, phát triển bền vững; phân tích nghèo đói, bất bình đẳng, lương tối thiểu, tác động đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu; đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; quản trị chuỗi cung ứng; tài chính quốc tế.

vii) Hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.