Nhóm nghiên cứu


Nhóm 1: Kinh tế học 

Lĩnh vực: Kinh tế
Lĩnh vực nghiên cứu chính: Phân bổ nguồn lực, phân phối của cải và thu nhập, giáo dục, việc làm, môi trường và các vấn đề xã hội
Câu hỏi nghiên cứu
 – Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu thứ cấp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân.
– Sử dụng các công cụ phân tích định lượng và khai thác các bộ dữ liệu thứ cấp để phân tích sự phân bổ nguồn lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân. Phân tích sự phân phối của cải, thu nhập và các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế.
Trưởng nhóm:
TS. Trần Quang Tuyến
Thành viên:
– TS. Nguyễn Việt Cường
– TS. Đoàn Thanh Tịnh
Thông tin liên hệ
Khoa Kinh tế và Quản lí
TS. Trần Quang Tuyến
Email: tuyentranquang@isvnu.vn

Nhóm 2: Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa

Lĩnh vực: Quản lý và kinh doanh quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.

Câu hỏi nghiên cứu

  • Các xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp bền vững là gì và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam ra sao?
  • Vai trò và các vấn đề hành vi tổ chức do nhà lãnh đạo, người lao động hay khách hàng thực hiện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững doanh nghiệp như thế nào?
  • Các vấn đề tăng cường liên kết doanh nghiệp trong ngành và khu vực để phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu là gì và bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Trưởng nhóm

TS. Nguyễn Phương Mai

Thành viên

  • PGS.TS. Yong Shik Choo
  • PGS.TS. Bing Jiang
  • TS. Trần Công Thành
  • TS. Lưu Thị Minh Ngọc
  • NCS. ThS. Võ Đình Nam
  • NCS.ThS. Rajnish Sharma

Thông tin liên hệ

Khoa Kinh tế và Quản lý
TS. Nguyễn Phương Mai
Email: mainp@isvnu.vn

Nhóm 3: Tài chính và quản lý
Lĩnh vực: Tài chính và Quản lí
Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công (điện và các tiện ích khác), Quản trị doanh nghiệp và các chủ đề quản lý tài chính khác;
Câu hỏi nghiên cứu
– Quyết định tài chính doanh nghiệp
– Quản trị doanh nghiệp
– Quản lý và tài chính công ích
– Chính sách tài chính ưu đãi để khuyến khích đầu tư tư nhân vào R & D và cơ sở hạ tầng công cộng
Trưởng nhóm:
TS. Nguyễn Phú Hưng
Thành viên:
 – TS. Sabri Boubaker (EM Normandie Business School)
– TS. Staphne Goutte (Université de Versailles Saint-Quentin)
Thông tin liên hệ
Khoa Kinh tế và Quản lý
TS. Nguyễn Phú Hưng
Email: hungnp@isvnu.vn

Nhóm 4: Tài chính bền vững

Lĩnh vực: Tài chính liên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Liên ngành Tài chính – Môi trường – Công nghệ

Câu hỏi nghiên cứu:

(i)        Các mô hình tài chính phát triển bền vững trên thế giới và khả năng ứng dụng ở Việt Nam?

(ii)        Tác động của tài chính xanh/bền vững đến phát triển kinh tế xanh/bền vững ở Việt Nam và khu vực ASEAN?

(iii)        Mô hình kinh tế tuần hoàn trên thế giới và khả năng ứng dụng ở Việt Nam?

(iv)        Hàm ý/ gợi ý chính sách phát triển hệ thống tài chính xanh và kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam?

(v)        Mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn của các doanh nghiệp Việt Nam

(vi)        Các sản phẩm và xu hướng tài chính xanh hướng tới phát thải ròng bằng không cho Việt Nam?

(vii)        Ứng dụng các công cụ kinh tế và tài chính trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững như thế nào?

(viii)        Phương pháp Lượng giá tài nguyên và môi trường ở Việt nam?

(ix)        Chi trả các dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam?

Trưởng nhóm: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú

Thành viên: TS. Đỗ Phương Huyền, PGS. TS. Lưu Thị Minh Ngọc, TS. Nguyễn Ngọc Linh, PGS.TS. Lê Hà Thanh, PGS.TS. Đỗ Hồng Nhung, PGS.TS. Nguyễn Thắng , ThS. NCS. Nguyễn Thị Phương Anh, TS. Trần Long, TS. Đoàn Đức Minh, TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Thông tin liên hệ:

Khoa Kinh tế và Quản lí

PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú 

Email: tuttt@vnu.edu.vn


Nhóm 5: Kế toán, trách nhiệm và quản trị

Lĩnh vực: Kế toán – quản trị

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

– Các vấn đề Kế toán – kiểm toán, trách nhiệm và Quản trị; các vấn đề liên ngành giữa kế toán – kiểm toán đương đại và các ngành khoa học khác sử dụng cả nghiên cứu định lượng và định tính.

Câu hỏi nghiên cứu

+ Hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam được thiết kế và vận hành như thế nào? Có tác động gì đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp?

+ Hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp Việt Nam được thiết kế và vận hành như thế nào? Có tác động gì đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp?

+ Những yếu tố tài chính và phi tài chính nào ảnh hưởng đến hiệu quả/hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp?

+ Các yếu tố ảnh hướng đến công khai thông tin trên báo cáo tài chính? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến gian lận tài chính của doanh nghiêp?

+ Các mô hình dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp?

+ Áp dụng IFRS ảnh thay đổi thực hành về kế toán ở Việt Nam như thế nào? Các vấn đề thực tiễn trong vận dựng IFRS ở Việt Nam là gì?

+ Các yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo kiểm toán? Công nghệ đến lĩnh vực/nghề Kế toán – Kiểm toán như thế nào?

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Thành viên:

PGS.TS. Nguyễn Văn Định, TS. Nguyễn Thị Phương, ThS. Trần Thị Thuỷ Anh, ThS. Phan Bảo Trung, ThS. Chu Huy Anh, ThS. Dương Mỹ Hạnh

Thông tin liên hệ:

Khoa Kinh tế và Quản lí

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Email: Oanh Nguyen <nguyenthikimoanh@vnu.edu.vn>


Nhóm 6: Tài chính kế toán

Lĩnh vực: Tài chính và kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

– Tài chính: Nhóm tập trung vào nghiên cứu Các vấn đề Về kinh tế vi mô và vĩ mô, Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp dựa trên phương pháp định lượng và định tính nhằm kiểm tra, đưa ra Các bằng chứng Về Các mối quan hệ này.

– Kế toán: Nhóm nghiên cứu Về Các vấn đề trong kế toán tài chính đương đại.

Câu hỏi nghiên cứu:

+ Về lĩnh vực tài chính: Những nhân tố nào tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Các nhân tố này có sự khác biệt giữa doanh nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới không? Tác động của các cú sốc kinh tế đến hành vi của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán như thế nào? Ảnh hưởng của thị trường tài chính đến thị trường hàng hoá là gì? Các chính sách tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam và trên thế giới?

+  Về lĩnh vực kế toán: Việc đo lường các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã phù hợp chưa, có tồn tại và có tác động gì không? Chất lượng thông tin kế toán được trình bày đã đảm bảo chưa? Đặc biệt, xem xét vấn đề này tại Việt nam và đưa ra so sánh với các nước khác. Ảnh hưởng của các quy định kế toán đối với nền kinh tế là gì?

Trưởng nhóm: TS. Lê Thị Thu Hường

Thành viên: PGS.TS Nguyễn Văn Định, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, TS. Đỗ Phương Huyền, TS. Nguyễn Thị Phương, ThS. Chu Huy Anh, ThS. Trần Thị Thuỷ Anh, ThS. Phan Bảo Trung, ThS. Nguyễn Thị Kim Duyên

Thông tin liên hệ

Khoa Kinh tế và quản lý

TS. Lê Thị Thu Hường

Email: huongltt@vnuis.edu.vn