Nhóm nghiên cứu


Nhóm 1: Kinh tế học 

Lĩnh vực: Kinh tế
Lĩnh vực nghiên cứu chính: Phân bổ nguồn lực, phân phối của cải và thu nhập, giáo dục, việc làm, môi trường và các vấn đề xã hội
Câu hỏi nghiên cứu
 – Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu thứ cấp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân.
– Sử dụng các công cụ phân tích định lượng và khai thác các bộ dữ liệu thứ cấp để phân tích sự phân bổ nguồn lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân. Phân tích sự phân phối của cải, thu nhập và các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế.
Trưởng nhóm:
TS. Trần Quang Tuyến
Thành viên:
– TS. Nguyễn Việt Cường
– TS. Đoàn Thanh Tịnh Thông tin liên hệ Khoa Kinh tế và Quản lí TS. Trần Quang Tuyến Email: tuyentranquang@isvnu.vn

Nhóm 2: Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa

Lĩnh vực: Quản lý và kinh doanh quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.

Câu hỏi nghiên cứu

  • Các xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp bền vững là gì và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam ra sao?
  • Vai trò và các vấn đề hành vi tổ chức do nhà lãnh đạo, người lao động hay khách hàng thực hiện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững doanh nghiệp như thế nào?
  • Các vấn đề tăng cường liên kết doanh nghiệp trong ngành và khu vực để phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu là gì và bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Trưởng nhóm

TS. Nguyễn Phương Mai

Thành viên

  • PGS.TS. Yong Shik Choo
  • PGS.TS. Bing Jiang
  • TS. Trần Công Thành
  • TS. Lưu Thị Minh Ngọc
  • NCS. ThS. Võ Đình Nam
  • NCS.ThS. Rajnish Sharma

Thông tin liên hệ

Khoa Kinh tế và Quản lý
TS. Nguyễn Phương Mai Email: mainp@isvnu.vn
———————————————————————-
Lĩnh vực: Quản lý và kinh doanh quốc tế
Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.
Câu hỏi nghiên cứu
– Các xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp bền vững là gì và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam ra sao?
– Vai trò và các vấn đề hành vi tổ chức do nhà lãnh đạo, người lao động hay khách hàng thực hiện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững doanh nghiệp như thế nào?
– Các vấn đề tăng cường liên kết doanh nghiệp trong ngành và khu vực để phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu là gì và bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Phương Mai
Thành viên:
– PGS.TS. Yong Shik Choo
– PGS.TS. Bing Jiang
– TS. Trần Công Thành
– TS. Lưu Thị Minh Ngọc
– NCS. ThS. Võ Đình Nam
– NCS.ThS. Rajnish Sharma
Thông tin liên hệ: Khoa Kinh tế và Quản lý
TS. Nguyễn Phương Mai Email: mainp@isvnu.vn
——————————————————————————————————————————————
Nhóm 3: Tài chính và quản lý
Lĩnh vực: Tài chính và Quản lí
Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công (điện và các tiện ích khác), Quản trị doanh nghiệp và các chủ đề quản lý tài chính khác;
Câu hỏi nghiên cứu
– Quyết định tài chính doanh nghiệp
– Quản trị doanh nghiệp
– Quản lý và tài chính công ích
– Chính sách tài chính ưu đãi để khuyến khích đầu tư tư nhân vào R & D và cơ sở hạ tầng công cộng
Trưởng nhóm:
TS. Nguyễn Phú Hưng
Thành viên:
 – TS. Sabri Boubaker (EM Normandie Business School)
– TS. Staphne Goutte (Université de Versailles Saint-Quentin)
Thông tin liên hệ Khoa Kinh tế và Quản lý TS. Nguyễn Phú Hưng Email: hungnp@isvnu.vn