Học vụ – Chương trình Thạc sĩ


Chương trình Thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng

  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp:

  • Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp:

  • Chương trình Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp:

  • Chương trình Thạc sĩ Công nghệ kĩ thuật y sinh

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp:

Chương trình Thạc sĩ do đại học nước ngoài cấp bằng

  • Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và tác nghiệp marketing

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jL1jwKCSxEwtxrOzxsbGKBowe2hcd8pi/edit?usp=drive_link

  • Chương trình Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm quốc tế

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFFesitd6EJbLd90MJk8sf8sKcMqTfXC/edit?usp=drive_link&ouid=103890197111942876745&rtpof=true&sd=true

  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (LHU)

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W-HcqAonPcQZChQP6HU8g6Fvdos0TJ09/edit?usp=drive_link

  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (ECU-HELP)

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZE1nV_2u4_5ix4HQpJhpc0lgjY2yL-Bf/edit?usp=drive_link

  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HELP)

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPy2rljLbhkecoai6wGXthIJzJ-3sqAz/edit?usp=drive_link

  • Chương trình Thạc sĩ Quản lý thông tin (LHU)

Dữ liệu người học đã tốt nghiệp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hjt7_FlX5JO19_vIIZvy_P-Eg2G2mIZL/edit?usp=drive_link