Sứ mệnh tầm nhìn


Sứ mệnh

Về đào tạo: Phục vụ sứ mệnh của Nhà trường, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng có nhiệm vụ tạo môi trường tiếng Anh mang tính quốc tế hóa, thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các ngành đại học đạt cấp độ B2 (theo Khung tham chiếu Châu Âu); đồng thời thực hiện đào tạo các chương trình cử nhân, sau đại học các ngành mang tính liên ngành giữa ngôn ngữ Anh với các ngành chuyên sâu là thế mạnh của Trường như kinh doanh, CNTT, khoa học máy tính, y sinh, đối ngoại, truyền thông, v.v. Các chương trình đào tạo được xây dựng và vận hành dựa trên các bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, góp phần hội nhập khu vực và quốc tế, giúp cung cấp nguồn nhân lực tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu và các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa với cuộc CMCN 4.0 và nền kinh tế dựa trên tri thức đòi hỏi tính chuyên môn hóa rất cao như hiện nay.

Về KHCN và chuyển giao tri thức: Khoa thực hiện việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực các lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng, như công nghệ ngôn ngữ, ngôn ngữ máy tính, biên phiên dịch chuyên sâu, phương pháp giảng dạy tiếng Anh, giáo dục đa ngôn ngữ, văn học đa ngôn ngữ, chính sách giáo dục ngoại ngữ, v.v. 

Tầm nhìn

Phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ học ứng dụng bắt kịp trình độ của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Các ngành đào tạo chất lượng cao và kiểm định trong nước và quốc tế uy tín.