Giới thiệu chung NCKH – Khoa NNUD


Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thực hiện lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KHCN và hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức KHCN, thực hiện các dịch vụ KHCN nhằm gắn nghiên cứu khoa học với thực tế giảng dạy và học tập; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

Hiện nay các cán bộ của Khoa đã và đang tham gia 02 đề tài cấp nhà nước, làm chủ nhiệm đề tài và thành viên của nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở và cấp Đại học Quốc gia, tham gia nhiều hội thảo khoa học trong và ngoài nước, có bài gửi đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài. Hoạt động này vừa góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo tại Khoa, vừa giúp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy và nghiên cứu.

Một số hướng nghiên cứu trọng tâm của Khoa:

–  Ngôn ngữ học ứng dụng: công nghệ ngôn ngữ, ngôn ngữ máy tính, ngôn ngữ các chuyên ngành chuyên sâu như kinh doanh – CNTT

–  Phương pháp giảng dạy, chính sách giáo dục ngoại ngữ

–  Giáo dục đa ngôn ngữ, văn học đa ngôn ngữ

–  Liên ngành ngoại ngữ – giáo dục – văn hóa

–  Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

–  Biên phiên dịch chuyên sâu

–  Giao thoa văn hóa

–  Ngôn ngữ học đối chiếu