Khái quát về Chương trình tiếng Anh dự bị


VAI TRÒ VÀ CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DỰ BỊ

Chương trình Tiếng Anh dự bị (TADB) được thiết kế bao gồm 5 khóa học (gồm khóa học bổ sung kiến thức ngôn ngữ Foundation) và 4 cấp độ kĩ năng thực hành tiếng (nghe, nói, đọc, viết), nhằm trang bị cho sinh viên năng lực tiếng Anh đạt trình độ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu. Sau khi hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức ngôn ngữ cơ bản và chuyên sâu, có khả năng thi đỗ các chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế như chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), IELTS, TOFEL, APTIS…

Với năng lực tiếng Anh mà Chương trình TADB trang bị, sinh viên có thể theo học các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Quốc tế hoặc đi du học.

Với đội ngũ giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh, quy trình quản lý chất lượng khoa học, chặt chẽ, sự hỗ trợ của mentor là các sinh viên giỏi tiếng Anh đã có chứng chỉ B2, và môi trường tiếng Anh của Trường Quốc tế, những năm qua tỉ lệ sinh viên thi được chứng chỉ B2 ngay sau 2 tiểu học kỳ (intake) ngày càng cao, năm học 2021-2022 đạt gần 70%; và hầu hết sinh viên đã có chứng chỉ B2 sau 1 năm học tiếng Anh dự bị dù cho nhiều bạn đầu vào tiếng Anh chỉ là con số không và phải bắt đầu học từ khóa Foundation.