Học phần tiếng Anh học thuật


CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỌC THUẬT

Mã học phần: INS1014 và INS1015
Tổng số tín chỉ: 7
Học phần tiên quyết: chứng chỉ B2 khung tham chiếu Châu u hoặc tương đương
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Các học phần tiếng Anh học thuật được giảng dạy trong tất cả các chương trình đào tạo cử nhân tại Trường Quốc tế. Mục tiêu chính của các học phần này là cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các chủ đề học thuật, trang bị cho sinh viên các kĩ năng cần thiết trong trường đại học như kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh, kĩ năng viết tiếng Anh và kĩ năng thuyết trình. Các học phần này giúp đặt nền móng cho một quá trình rèn luyện và tiến bộ lâu dài hơn trong suốt thời gian sinh viên học tập tại trường cũng như sau này trong công việc và đời sống.

Nội dung các học phần tiếng Anh học thuật
Tiếng Anh học thuật 1 (INS1014) là học phần dành cho sinh viên ở trình độ trung-cao cấp nhằm giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức và diễn đạt những khái niệm, quan điểm bằng tiếng Anh trong lĩnh vực học thuật qua 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Các chủ đề chính bao gồm những vấn đề về xã hội, gia đình, quan hệ xã hội, môi trường, và toàn cầu hóa. Học phần tập trung vào kĩ năng viết luận và kĩ năng thuyết trình, nhằm giúp sinh viên có bước chuẩn bị tốt cho những học phần kế tiếp.

Tiếng Anh học thuật 2 (INS1015) cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về cách viết một bài luận khoa học và cách viết một bài luận đánh giá một bài báo cho trước theo tư duy phê phán. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên hiểu thêm về các chủ đề cập nhật hiện đang được tranh luận trên thế giới và giúp các em biết cách thể hiện quan điểm riêng của mình về các chủ đề này dưới hình thức nói hoặc viết. Sinh viên nhờ đó sẽ được trang bị kĩ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong viết luận, giao tiếp văn bản và thuyết trình.