Staff


No

Name

Degree

Position

Email

1

Nguyễn Thị Phương Hoa

Doctor

Director

hoantp@isvnu.vn

2

Nguyễn Đặng Huy Đăng

Master

Staff

dangndh@isvnu.vn

 

3

 

Nguyễn Lâm Chiến

Master

Staff

chiennl@isvnu.vn