PGS. TS. Trần Thị Oanh


 • Chức vụ: Phó trưởng Khoa
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư  Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: oanhtt@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ:Khoa Các khoa học ứng dụng, P408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
 • Thạc sĩ: Hệ thống thông tin, Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
 • Tiến sĩ: Khoa học Máy tính, Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 2. Khoa học dữ liệu trong kinh doanh
 • Các môn học giảng dạy
 1. Phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định
 2. Khai phá dữ liệu
 3. Cơ sở dữ liệu
 4. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 5. Nhập môn BDA

Các công bố

 • Journals
 1. Oanh Thi Tran, Viet The Bui. Neural text normalization in Speech-to-Text systems with rich featuresApplied Artificial Intelligence. issue 3, volume 35, 2021. download.  (SCIE-Q3)
 2. Oanh Thi Tran, Tho Chi Luong. Understanding What the Users Say in Chatbots: A Case Study for the Vietnamese Language. The International Scientific Journal Engineering Applications of Artificial Intelligence. Vol 87, pp 1-10, 2020 (SCIE-Q1) download
 3. Ngo Xuan Bach, Phan Duc Thanh, Tran Thi OanhQuestion Analysis towards a Vietnamese Question Answering System in the Education Domain. Journal of Cybernetics and Information Technologies20(1):112-128. 2020. (SCOPUS-Q2) download
 4. Thi-Hai-Yen Vuong, Thi-Thu Trinh, Hong-Duyen Ha and Xuan-Hieu Phan, Thi-Oanh Tran*. A Personalized Course Recommender System for Undergraduate Students.  International Journal of Learning and Teaching. Volume 5, No. 3, pp 181-190, 2019
 5. Tran Thi Oanh, Nguyen Van Thanh. Understanding Students’ Learning Experiences through Mining User-Generated Contents on Social Media. Journal VNU of Science: Policy and Management Studies. vol.33, no.2, pp 124-133,2017.
 6. Thi-Oanh Tran, Hai-Trieu Dang, Viet-Thuong Dinh, Thi-Minh-Ngoc Truong, Thi-Phuong-Thao Vuong, Xuan-Hieu Phan. Performance Prediction for Students: A Multi-Strategy Approach. Journal of Cybernetics and Information Technologies, vol. 17, no.2, pp 164-182, June 2017. (SCOPUS-Q2)
 7. Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. Automated reference resolution in legal texts. Journal of Artificial Intelligence and Law, vol. 22,  no. 1, pp 29-60, March 2014. (SCIE-Q1)
 8. Ngo Xuan Bach, Nguyen Le Minh, Tran Thi Oanh, Akira Shimazu. A Two-Phase Framework for Learning Logical Structures of Paragraphs in Legal Articles. ACM Transactions on Asian Language Information Processing (ACM TALIP), vol. 12, no. 1, Article 3, pp. 1-32 March 2013. (SCIE-Q3)
 9. Oanh Thi Tran, Cuong Anh Le, Thuy Quang Ha. Improving Vietnamese Word Segmentation and POS Tagging using MEM with Various Kinds of Resources. Journal of Natural Language Processing; ISSN:1340-7619; vol.17; no.3; pages.41-60, 2010.

 

 • Published Papers:
 1. Oanh Thi Tran, Ly Phuong Nguyen. Trainee Churn Prediction using Machine Learning: A Case Study of Data Scientist Job. In the proceedings of the 2nd international conference on Human-centered Artificial Intelligence, October 2021. (to appear)
 2. Viet The Bui, Oanh Thi Tran. Punctuation Prediction in Vietnamese ASRs using Transformer-based Models. In the proceedings of the 18th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), November 2021. (to appear)
 3. Oanh Thi Tran, Viet The Bui. A BERT-based Hierarchical Model for Vietnamese Aspect Based Sentiment Analysis. In the proceedings of the 12th IEEE International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 12), pp. 269-274, 2020  download.
 4. Viet The Bui, Oanh Thi Tran, Hong-Phuong Le. Improving Sequence Tagging for Vietnamese Text using Transformer-based Neural Models. To appear in the proceedings of the 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 34), 2020.
 5. Oanh Thi Tran, Tu Minh Pham, Vu Dang Hoang, Bang Ba Xuan Nguyen. Introducing a Large-Scale Dataset for Vietnamese POS Tagging on Conversational Texts. Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC). Marseille, France, 2020, pp. 3906-3914 download
 6. Tran Thi OanhAttentive biLSTMs for Understanding Students’ Learning Experiences. In Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering, Proceedings of the 6th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications (ICCSAMA 2019), Hanoi, Vietnam 2019, ISBN 978-3-030-38364-0, pp. 267-278. DOI 978-3-030-38364-0_24 download
 7. Tran Thi Oanh, Luong Chi Tho. Towards Understanding User Requests in AI Bots. In Proceedings of the 15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), pp. 864-877 , Nanjing, China, August 2018. Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11012) (Nominated for the Best Paper Award)
 8. Ngo Xuan Bach, Oanh Thi Tran, Nguyen Trung Hai, Tu Minh Phuong. Paraphrases Identification in Vietnamese Documents. In Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp. 174-179, HCM city, Vietnam, October 2015.
 9. Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. Answering Legal Questions by Mining References Information. In Proceedings of the 7th International Workshop on Juris-informatics (JURISIN), lecture Note in Artificial Intelligence, 2013.
 10. Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. Reference Resolution in Japanese Legal Texts at Passage Levels. In Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Springer-Verlag, Vietnam, pages 237-249 , 2013
 11. Oanh Thi Tran, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. Reference Resolution in Legal Texts. In Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligent and Law (ICAIL), pages 101-110, Rome, Italy, June 2013. (Best student paper award)
 12. Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. A Listwise Approach to Coreference Resolution in Multiple Languages. In Proceedings of the 25th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC), Singapore, pages 400-409, 2011.
 13. Ngo Xuan Bach, Nguyen Le Minh, Tran Thi Oanh, Akira Shimazu. Learning Logical Structures of Paragraphs in Legal Articles. In Proceedings of the 5th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Thailand, pages 20-28, 2011.   
 14. Oanh Thi Tran, Cuong Anh Le, Thuy Quang Ha. Improving Vietnamese word segmentation by using multiple knowledge resources. In Proceedings of the international workshop on Empirical Methods for Asia Language Processing (EMALP), PRICAI 2008, Vietnam, pages 1-12.  (2008)
 15. Oanh Thi Tran, Cuong Anh Le, Thuy Quang Ha, Quynh Hoang Le. An experimental study on Vietnamese POS tagging. In Proceedings of the International Conference on Asia Language Processing (IALP), Singapore, pages 23-27, 2009
 16. Vu Mai Tran, Vinh Duc Nguyen, Uyen Thu Pham, Oanh Thi Tran, Thuy Quang Ha. An experimental study of Vietnamese question ansering system. In Proceedings of the International Conference on Asia Language Processing (IALP), Singapore, pages 152-155, 2009.
 • Reports:
 1. Nguyen Cam Tu, Tran Thi Oanh, Ha Quang Thuy, Phan Xuan Hieu. Named Entity Recognition in Vietnamese Free-Text and Web Documents Using Conditional Random Fields. National Conference of Communication and Information Technology, Hai Phong, Vietnam 2005 (in Vietnamese).
 2. Dang Thanh Hai, Tran Thi Oanh, Ha Quang Thuy. Co-training algorithms with neighbor texts for Web pages classification. Report at National Conference of Communication and Information Technology, Nha Trang, Vietnam, 2007.
 3. Tran Thi Oanh, Le Anh Cuong, Ha Quang Thuy. Vietnamese word segmentation by using multiple knowledge recourses. Report at National Conference of Communication and Information Technology, Hue, Vietnam, 2008.

Đề tài, dự án

 • Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2015, “Nhận diện paraphrase trong các văn bản tiếng Việt” 
 • Chủ nhiệm đề tài cấp ĐHQG Hà Nội 2019-2020, “Nghiên cứu và phát triển hệ thống trả lời tự động về ĐHQG Hà Nội”
 • Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2021, “Nghiên cứu và phát triển các mô hình huấn luyện trước và ứng dụng cải tiến các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên”

Tìm kiếm