Thông báo Về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022


Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học số 42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội; Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ các Quyết định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ chiến lược phát triển và định hướng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường, Trường Quốc tế thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

  1. Nhu cầu bổ nhiệm
STT Ngành/Chuyên ngành/lĩnh vực Số lượng chức danh PGS cần bổ nhiệm (người)
1 Công nghệ thông tin 01
2 Máy tính 01
3 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 01
4 Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm 01
5 Kế toán – Kiểm toán 01
6 Quản lý công nghiệp 01
7 Kinh tế học 02
8 Quản trị – Quản lý 01

      2. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm:

  1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Hoặc ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (cơ sở đó đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).
  2. Ứng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường.

      3. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư gồm:

      a) Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu số 15, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018).

      b) Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư  đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

      c) Minh chứng được bổ nhiệm phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (có bản dịch được công chứng).

Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng 402, Nhà C, Nguyên đơn 1, Làng sinh viên Hacinco, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo và kính đề nghị các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường nộp hồ sơ đăng ký để Nhà trường thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như kính gửi (để thực hiện);
– Hiệu trưởng (để b/c);
– Lưu: VT; TCHC, H2.

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
Đã kýNguyễn Phan Quang