Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của ĐHQGHN;

Căn cứ Công văn số 588/ĐHQGHN-TCCB ngày 05/3/2021 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại ĐHQGHN;

Trường Quốc tế, ĐHQGHN thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức giảng viên của Trường Quốc tế (danh sách kèm theo).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Website Trường Quốc tế;
– Hội đồng tuyển dụng;
– Luu: VT; HĐKTSH, TCHC, H2.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Đã ký 

     HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Lê Trung Thành

 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÊN CHỨC

(Kèm theo Thông báo số 1398/TB-TQT ngày  06/11/2023 của Trường Quốc tế)

 

TTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcĐịa chỉ thường trúVị trí dự tuyểnChức danh nghề nghiệp viên chứcĐối tượng

ưu tiên

Ghi chú
1Trần Thị Oanh20/06/1984NữKinhChung  cư Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà NộiGiảng viên ngành Công nghệ thông tinGiảng viên (hạng III)Không

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY