• Họ tên: Lý Thị Thái Hà
  • Chức vụ: Chuyên viên Tuyển sinh
  • Học hàm/học vị: Cử nhân
  • Email: haltt@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243 672 0999

 

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Tham gia tuyển sinh các chương trình thạc sĩ.
  • Phụ trách công tác hành chính, hậu cần các hoạt động chung của Phòng và tham gia quản lý, tổ chức đào tạo các lớp sau đại học.
  • Tham gia công tác Công đoàn của Phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Tìm kiếm