Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022


Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2022-2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKHSV năm học 2022-2023 như sau:
– Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang đang học tại Trường.
– Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Anh
Hướng dẫn đăng ký:
Bước 1: Sinh viên/nhóm sinh viên tự chọn đề tài hoặc căn cứ danh mục hướng nghiên cứu gợi ý của giảng viên tại phục lục kèm theo để đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
Bước 2: Sinh viên/nhóm sinh viên liên hệ với giảng viên để được hướng dẫn xác định tên đề tài và viết đề cương nghiên cứu (Thuyết minh đề tài) theo mẫu, trường hợp không liên hệ được với giảng viên, sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT để được hỗ trợ liên hệ với giảng viên.
– Thời hạn đăng ký: trước ngày 30/11/2022
Hình thức đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học:
Đăng ký trực tiếp tại ĐÂY  hoặc đăng ký theo Mẫu 01_NCKHSV.
– Số lượng sinh viên tham gia thực hiện đề tài: Không giới hạn số lượng sinh viên /nhóm/01 đề tài, trong đó có 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính (trưởng nhóm), mỗi sinh viên có thể tham gia nhiều đề tài nhưng chỉ được làm trưởng nhóm của 01 đề tài.
– Số lượng giảng viên hướng dẫn cho mỗi đề tài: tối đa 02 giảng viên.

Địa chỉ nhận phiếu đăng kí và thuyết minh đề tài: Bản đăng ký (Mẫu 01_NCKHSV) bản mềm gửi qua email: ninhnv@vnuis.edu.vn; hoặc nộp trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT (P.304, nhà C, Làng Sinh viên HACINCO); Thầy Ninh (ĐT: 0393846821).