Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Lĩnh vực             
Khoa học máy tính và thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu chính   
- Các phương pháp học máy tiên tiến (advanced machine learning)

- Kỹ thuật học sâu (deep learning)

- Các phương pháp xử lý thông tin

Câu hỏi nghiên cứu              
- Xử lý, phân tích, và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, xây dựng hệ hỏi đáp, và xử lý hội thoại (dialog processing)

- Các phương pháp truy vấn thông tin (Information Retrieval), trích chọn thông tin (Information Extraction), và các ứng dụng khác như dịch máy, tóm tắt văn bản, phân tích quan điểm khác hàng,..

Trưởng nhóm:

TS. Trần Thị Oanh

Thành viên:

- GS.TSKH. Hồ Tú Bảo

- PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

- TS. Lê Đức Thịnh

- TS. Ngô Xuân Bách

- TS. Phạm Thị Huệ

- ThS. Nguyễn Đức Chinh

- ThS. Lương Chí Thọ

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

TS. Trần Thị Oanh

Email: oanhtt@isvnu.vn
Lên đầu trangLên đầu trang