Danh Mục Thông Báo

Xây dựng Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN 2018

9/7/2017 10:57:06 AM

Khoa Quốc tế nhận được công văn số 3231/ĐHQGHN-KHCN ngày 21/8/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018 của ĐHQGHN.

Phòng KHCN&HTPT xin thông báo để các cán bộ giảng viên (CBGV) biết và xây dựng hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018 (nếu có chuyên môn phù hợp và có nguyện vọng). Hồ sơ gồm:

- Thuyết minh đề tài;

- Lý lịch khoa học.

Mẫu hồ sơ và các văn bản hướng dẫn kèm theo:

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ tài chính – Bộ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Công văn số 3239/ĐHQGHN-KHCN ngày 04/9/2015 của ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

- Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

CBGV quan tâm đề nghị gửi Hồ sơ về Phòng KHCN&HTPT (email: khoahoc_congnghe@isvnu.vn) dưới dạng 02 bản in và bản mềm trước 17h ngày 11/9/2017 để rà soát trước khi gửi ĐHQGHN.

Tải mẫu hồ sơ

Phòng KHCN & HTPT trân trọng thông báo./.

Lên đầu trangLên đầu trang