Danh Mục Thông Báo

Thông báo viết bài trong lĩnh vực giáo dục đại học của Hội thảo quốc tế Khoa học Xã hội và Nhân văn 2021 (USSH-ICSSH 2021)

9/7/2021 10:33:26 PM

Diễn đàn giáo dục Việt Nam (VES) ngày 9-10 tháng 9 năm 2021

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÍCH ỨNG VỚI KHỦNG HOẢNG

"Năm 2020 là một năm khủng hoảng toàn cầu vì đại dịch Covid-19 tác động đến nhiều phương diện, trong đó có giáo dục. 
Năm 2021, giáo dục đại học toàn cầu vẫn đang tiếp tục đối diện với khủng hoảng, tích cực giải quyết hệ quả và rút ra những bài học cho mình từ khủng hoảng ...

Những nỗ lực thích ứng và cải cách của các hệ thống đại học đã dần dần kéo theo quá trình tái định nghĩa việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, cũng như thay đổi quan niệm về đảm bảo chất lượng. Các tư duy mới trong lãnh đạo và quản trị của thiết chế đại học đang góp phần tạo ra những chuyển biến và thay đổi."

Chủ đề chính xem tại ĐÂY

Đăng ký tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang