Danh Mục Thông Báo

Seminar "Phương pháp ghép nối (matching) trong đánh giá tác động chính sách và dự án kinh tế xã hội"

11/30/2021 9:56:49 AM

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu seminar "Phương pháp ghép nối (matching) trong đánh giá tác động chính sách và dự án kinh tế xã hội" tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán của TS. Nguyễn Việt Cường. 

TS Nguyễn Việt Cường là chuyên gia và giảng viên Khoa Quốc tế, và có nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín như: Journal of Development Economics, European Economic Review, World Development and Economic Development and Cultural Change. Hướng nghiên cứu của TS Nguyễn Việt Cường là về kinh tế học ứng dụng và kinh tế phát triển cũng như các chủ đề liên quan tới phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam và các quốc gia.

Chủ đề: Phương pháp ghép nối (matching) trong đánh giá tác động chính sách và dự án kinh tế xã hội

Thời gian: 9:00 - 11:00, ngày Thứ Tư, 1/12/2021

Tóm tắt: Đánh giá tác động chính sách kinh tế xã hội và dự án phát triển có vai trò quan trọng trong việc thiết kế và điều chỉnh các chính sách sao có hiệu quả cao nhất. Một trong các phương pháp đánh giá tác động định lượng phổ biến là phương pháp ghép nối (matching). Phương pháp này đo lường tác động của một dự án lên đối tượng thụ hưởng bằng cách chọn lựa những đối tượng không thụ hưởng có đặc điểm tương tự như nhóm thụ hưởng làm nhóm đối chứng. Tác động của dự án khi đó được đo lường bằng sự khác biệt về phúc lợi giữa nhóm thụ hưởng và nhóm đối chứng có đặc điểm tương tự được xác định bằng phương pháp ghép nối. So với phương pháp hồi quy tham số, phương pháp ghép nối không phụ thuộc vào các giả định về dạng hàm hồi quy. Các khái niệm và tham số trong đánh giá tác động cũng được giải thích rõ ràng hơn trong phương pháp ghép nối. Bài trình bày sẽ giới thiệu những khái niệm và cách thực hiện ước lượng phương pháp ghép nối trong đánh giá tác động.

Đăng ký tham dự tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang