Danh Mục Thông Báo

Quyết định trao học bổng kỳ II, năm 2017 - 2018

7/2/2018 1:14:26 PM
Trong học kỳ II, năm 2017 - 2018, Khoa Quốc tế trao tặng 50 sinh viên đủ điều kiện duy trì học bổng dài hạn, 79 sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập và 9 sinh viên được cấp xét học bổng hỗ trợ học tập. 

 50 sinh viên đủ điều kiện duy trì học bổng dài hạn gồm:

Học bổng thủ khoa đầu vào xuất sắc: 03 sinh viên
Học bổng phát triển tài năng:  14 sinh viên
Học bổng Hỗ trợ địa phương: 35 sinh viên

79 sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập gồm:

Học bổng xuất sắc Hạng 2: 05 sinh viên
Học bổng Giỏi hạng 1: 12 sinh viên
Học bổng Giỏi hạng 2: 45 sinh viên
Học bổng Giỏi hạng 3: 17 sinh viên

Xem quyết định trao học bổng bên dưới:

Lên đầu trangLên đầu trang