Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa

Lĩnh vực    
Quản lý và kinh doanh quốc tế   

Lĩnh vực nghiên cứu chính      
Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.

Câu hỏi nghiên cứu              
- Các xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp bền vững là gì và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam ra sao?

- Vai trò và các vấn đề hành vi tổ chức do nhà lãnh đạo, người lao động hay khách hàng thực hiện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững doanh nghiệp như thế nào? 

- Các vấn đề tăng cường liên kết doanh nghiệp trong ngành và khu vực để phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu là gì và bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Trưởng nhóm:

TS. Nguyễn Phương Mai

Thành viên:

- PGS.TS. Yong Shik Choo

- PGS.TS. Bing Jiang

- TS. Trần Công Thành

- TS. Lưu Thị Minh Ngọc

- NCS. ThS. Võ Đình Nam

- NCS.ThS. Rajnish Sharma

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý

TS. Nguyễn Phương Mai

Email: mainp@isvnu.vn  
Lên đầu trangLên đầu trang