Danh mục tin tức
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn 
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư
Điện thoại:  024 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: lienpt@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân 
Thạc sĩ: Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân và The ISS, Hà Lan
Tiến sĩ: Quản trị, Đại học Macquarie, Australia
Phong hàm Phó Giáo sư năm 2018

Lĩnh vực nghiên cứu
Marketing, Thương hiệu, Năng lực học tập của tổ chức

Môn học giảng dạy
Marketing, Quản trị marketing
Nghiên cứu marketing, Marketing dịch vụ
Marketing quốc tế, Hành vi người tiêu dùng
Quản lý doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

Đơn vị công tác
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Công bố
Bài báo/hội thảo:

Phạm Thị Liên, "Bảo hiểm ngân hàng – kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tiềm năng". Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, ISSN:0866-7489, số 303, trang 28-33, 2003.
Pham Thi Lien, Ernest Jordan, "Building Information Technology Capability and Organisational Learning". Australian and New Zealand Academy of Management Conference: ‘Management: Pragmatism, Philosophy, Priorities’, 2006. Brisbane, Australia, ISBN: 1 921047348, pp. 1-17, 2006.
Pham Thi Lien, Ernest Jordan, "Improvisation as Strategy: Building an Information Technology Capability". International Working Conference: The Transfer and Diffusion of Information Technology for Organisational Resilience - IFIP TC8 WG 8. 6, 2006, Galway, Ireland. Springer, ISBN: 10-0-087-34409-8, pp. 139-156, 2006.
Pham Thi Lien, Ernest Jordan, "Information Technology Capability, the Effects on Organisational Performance". Asia Pacific Management Conference, ‘Managing transitions in the Asia Pacific : Globalization and Localization’, 2007, Melbourne, Australia, pp. 261-269, 2007.
Pham Thi Lien, Ernest Jordan, "An association between organisational learning and information technology capability". The European Applied Business Research Conference (EABR), Rothenburg, Germany, pp. 230-241, 2008.
Pham Thi Lien, Ernest Jordan, "Information Technology Resources and Business Performance: an Australian Context". Asia Pacific Management Review, ISSN: 1029-3132 (Scopus), vol. 14(4), pp.407-426, 2009.
Phạm Thị Liên, Nguyễn Thu Hà, "Marketing lan truyền và đề xuất ứng dụng trong kinh doanh tại Việt Nam". Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN: 1859-3666, Số 43, trang 40-44, 2011.
Phạm Thị Liên, Nguyễn Huệ Minh, "The relationship between service quality and customer satisfaction - a case of a commercial bank in Vietnam". International Conference on Sustainable Manufacturing and Environmental Management, Hanoi, 10/2012, ISBN 978-604-67-0017-3, pp.308-321, 2012.
Pham Thi Lien, "An association between information technology capability and business performance: an Australian context". The 4th annual conference of Japan Operation Management and Strategy Association 2012, Japan, pp.123-144, 2012.
Pham Thi Lien, "An association between service quality and customer satisfaction – a Vietnamese context". The 2nd International symposium on Operations Management and Strategy 2012: Global Operations and Strategy in the 2010s, Japan, pp.318-335, 2012.
Phạm Thị Liên, Nguyễn Huệ Minh, "Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng dựa trên mô hình SERVPERF". Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN: 1859-3666, Số 55, pp. 48-53,72, 2013.
Phạm Thị Liên, Trần Quang Thắng, Đặng Thị Liên, "Đánh giá mở rộng thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng tại Việt Nam - Trường hợp áp dụng với thương hiệu Vinamilk". Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và kinh doanh, số 30(4), 2014, ISSN: 0866-8612, Vol. 30 (4), pp.66-73, 2014.
Phạm Thị Liên, Nguyễn Thị Ngọc Anh, "Assessing customer satisfaction and service quality: A Vietnamese case". VNU Journal of Science: Economics and Business, 30(2), 2014, ISSN: 0866-8612, Vol. 30 (2), pp.39-54, 2014
Pham Thi Lien, Phan Chí Anh, "Service quality and customer satisfaction in internet service providers : a case of Vietnam". POMS International Conference 2014 : Smart Operations in a Connected world, Singapore, pp.123-143, 2014.
Phạm Thị Liên, Đào Thị Hồng Vân, "Factors affecting brand loyalty". ICECH2015 - International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, Hanoi University of Science and Technology, 2015, ISBN: 987-604-938-723-4, pp.633-643, 2015.
Nguyễn Phương Nam, Phạm Thị Liên, Phan Chí Anh, "Factors affecting consumers’ repurchase intention in B2C e-commerce in Vietnam". ICECH2015 - International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, Hanoi University of Science and Technology, ISBN: 987-604-938-723-4, pp. 614-625, 2015.
Pham Thi Lien, "Customer care service quality and customer satisfaction: a case of VT company". The 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, Hanoi, ISBN: 987-604-93-8961-0, pp. 499-506, 2016.
Phạm Thị Liên, "Nhận biết của khách hàng về thương hiệu doanh nghiệp viễn thông – nghiên cứu điển hình công ty Viettel". Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và kinh doanh, ISSN : 0866-8612, số 32(1), pp.57-65, 2016.
Phạm Thị Liên, Nguyễn Ngọc Bé, "University brand associations: the case of a university in Hanoi". The 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, Hanoi, ISBN: 987-604-93-8961-0, pp. 532-541, 2016.
Pham Thi Lien, "An Assessment of SMS School Service Quality: Customers’ Perspective at A Mobile Telecommunication Company". International conference: Emerging Issues in Economics and Business in the Context of International Integration, National Economics University, ISBN: 987-604-946-189-7, pp. 129-143, 2016.
Phạm Thị Liên, "Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học Trường hợp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội". Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và kinh doanh, ISSN : 0866-8612, số 32(4), trang 81-89, 2016.
Pham Thi Lien, "The Determinants of Customer Satisfaction When Purchasing In-store Cosmetics in Vietnam". VNU Journal of Science: Economics and Business, ISSN : 0866-8612, Số 32(5), 2016, tr. 76-89, 2016.
Pham Thi Lien, "Training Service Quality and its Effects on Student Satisfaction: Case of a Vietnam University". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, ISSN: 2222-6990, Vol. 7, No. 4, pp. 99-110, 2017.
Phạm Thị Liên, Bùi Quang Tuyến, "Tác động của nhân tố học tập của tổ chức tới kết quả kinh doanh: Nghiên cứu tại tập đoàn VT". Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN: 1859-0012, Số 235 (2), trang 96-104, 2017.
Pham Thi Lien, "Factors Affecting Lecturer Job Satisfaction: Case of Vietnam Universities". International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, ISSN: 2226-3624, Vol. 6, No. 2, pp. 138-148, 2017.               
Phạm Thị Liên, Đỗ Hoàng Xuyến, "The interrelationship between faculty job satisfaction, service quality and student satisfaction: the case of VNU- International School". VNU journal of science: Policy and Management Studies, ISSN: 0866-8612, Vol. 33 (2), pp. 85-96, 2017.
Phạm Thị Liên, Đỗ Ngọc Bích, "Customer’s Attitude Towards Destination Trailer on Social Media: An Investigation of Antecedents, Consequences and Marketing Implications". Research Journal of Applied Sciences, ISSN: 1993-6079, Vol. 12, pp. 392-400, 2017.
Pham Thi Lien, "Measuring Firm’s Information Technology Capability". Research Journal of Applied Sciences, ISSN: 1993-6079, Vol. 12, pp. 401-408, 2017.

Sách:

"The Transfer and Diffusion of Information Technology for Organisational Resilience", Springer, ISBN: 10-0-087-34409-8, pp. 139-156, 2006 (tham gia).
"Entrepreneurial Women in Asia: Case studies and Perspectives", NXB Myanmar Heritage, 2013, ISBN 978-99971-0-130-3 (tham gia).
"Phụ nữ Khởi nghiệp tại Việt Nam", NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2013, ISBN 978-604-934-471-8 (tham gia).
"Organizational Learning and Information Technology Capability: Effects on Business Performance", tác giả,NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2016, ISBN 978-604-62-5214-6. Tình Huống Marketing/Marketing Cases, tác giả, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2017, ISBN 978-604-62-8474-1. 
"Corporate Governance and State Enterprise Reforms in Vietnam", đồng tác giả, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2017, ISBN 978-604-62-8331-7.


Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn 
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại:  024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: oanhntk@isvnu.vn

Bằng cấp 
Cử nhân: Kế toán, Học viện Tài chính
Thạc sĩ: Kinh tế, Học viện Tài chính
Tiến sĩ: Kế toán, Đại học Newcastle, Vương quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu 
Kế toán

Môn học giảng dạy 
Nguyên lý kế toán 
Kế toán tài chính 1
Kế toán tài chính 2
Kế toán quản trị
Kế toán quốc tế

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Công bố
Nguyen, TKO, Liu, LYJ, "Hệ thống quản lý hiệu quả doanh nghiệp, nhận thức về sự không chắc chắn của môi trường và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp". Hội thảo lần thứ 50 của Hiệp hội kế toán và tài chính Vương quốc Anh, London School of Economics, Vương quốc Anh tháng 04/2014.
Nguyen, TKO, Liu LYJ,  Haslam J, McLaren J,  "Nhận thức về sự không chắc chắn của môi trường, hệ thống quản lý hiệu quả doanh nghiệp, và hiệu quả hoạt động củadoanh nghiệp: bằng chứng từ Việt Nam". Hội thảo MARG, Aston Business School, Vương Quốc Anh, tháng 11/2016.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại:  024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: anhch@isvnu.vn

Bằng cấp 
Cử nhân: Kinh tế, Đại học California, Hoa Kỳ
Thạc sĩ: Thuế, Đại học California, Hoa Kỳ

Lĩnh vực nghiên cứu 
Thuế  
Kế toán

Môn học giảng dạy 
Nguyên lý kế toán 
Kế toán tài chính 1 
Kế toán tài chính 2
Phân tích báo cáo tài chính

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - ĐQHGHN

Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 024. 3557 1662
Email: anhmd@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương
Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh (MBA), Trung tâm đào tạo quản lý Pháp Việt CFVG Hà Nội
Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh (MBA), Học viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
Thạc sĩ: Quản lí dự án quốc tế, Trường Kinh doanh ESCP-EAP, Cộng hoà Pháp
Thạc sĩ: Quản lí và Tổ chức, Trường Đại học Paris 10, Cộng hoà Pháp
Tiến sĩ: Khoa học Quản lí, Trường Đại học Paris 10 và Trường kinh doanh ESSEC, Cộng hoà Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu
Quản lí tổ chức, 

Môn học giảng dạy
Các môn về quản lí tổ chức

Đơn vị công tác
Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Công bố
Mai Anh, "Conducting business in Vietnam: A brif for international managers". Global Business and Organisational Excellence, 2009.
Mai Anh, "Ảnh hưởng của động lực làm việc lên quả lao động tại các công ty có vốn nhà nước ở Việt Nam". Kỷ yếu ngày nhân sự Việt Nam HR Day, 2011.
Mai Anh, "Trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn: Chiến lược cho hiệu quả và lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp", Kỷ yếu ngày nhân sự Việt Nam HR Day, 2012.
Mai Anh, "Hệ thống các quy tắc ứng xử và quy trình xây dựng hệ thống". Kỷ yếu hội thảo “Góp ý xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 2012.
Mai Anh, "Ứng dụng mô hình TQM trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN". Đề tài cấp cơ sở, 2013.
Mai Anh, "Nghiên cứu quốc tế về khái niệm và biểu đạt của hiệu quả kinh doanh bền vững: so sánh giữa các quốc gia trên thế giới". Dự án nghiên cứu quốc tế đại học Franche-Comte, Pháp, 2014.
Mai Anh, "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan hành chính, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện, và khu dân cư". Dự án tư vấn doanh nghiệp, 2014.

Chức vụ: Giảng viên  
Học vị: Thạc sĩ 
Điện thoại:  024.3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: bichdn@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Quản trị kinh doanh, Đại học UWE Bristol, Vương quốc Anh 
Thạc sĩ: Marketing, Đại học Brunel London, Vương quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu
Quản trị thương hiệu
Marketing
Khủng hoảng thương hiệu

Môn học giảng dạy
Nguyên lý Marketing
Marketing và truyền thông thương hiệu
Hành vi người tiêu dùng

Đơn vị công tác
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố
Đỗ Ngọc Bích, "Consumers’ attitude toward user-generated-beauty-vlog on social media: An exploration of antecedents, consequences and implications for user-generated-content marketing". ICECH2016- International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, Hanoi University of Science and Technology, 2016. 
Đỗ Ngọc Bích, "Xử lý khủng hoảng thương hiệu của doanh nghiệp tại Việt Nam". Kinh tế và dự báo, Số 30, 26-28, 2016. 
Phạm Thị Liên, Đỗ Ngọc Bích, "The determinants of customer satisfaction when purchasing in-store cosmetics in Vietnam". VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 32, No. 5E (2017) 76-89.
Phạm Thị Liên, Đỗ Ngọc Bích, "Customer’s Attitude Towards Destination Trailer on Social Media: An investigation of Antecedents, Consequences and Marketing Implications". Research Journal of Applied Sciences, 12 (7-9), 392-400, 2017.
Đỗ Ngọc Bích, "Factors affecting employees' satisfaction and dissatisfaction at Everpia Vietnam". 6th International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration ICECH2017, Hanoi Univeristy of Science and Technology, 2018.

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư
Email: dinhnv@isvnu.vn
Điện thoại:  024. 3558 8822/ 024. 3557 5992 (máy lẻ 26) 

Bằng cấp 
Cử nhân: Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh về tài chính, Đại học Boise State, Hoa Kỳ
Tiến sĩ: Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân
Phong hàm Phó Giáo sư năm 2006

Lĩnh vực nghiên cứu 
Tài chính

Môn học giảng dạy 
Các môn về tài chính ở bậc cao học

Đơn vị công tác 
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 

Các công bố
Nguyễn Văn Định, "Đổi mới ngân hàng ở Việt Nam và tác động đối với đầu tư nước ngoài". Tài liệu hội thảo: Asia Law Journal, Hong Kong, 6/1994.
Nguyễn Văn Định, "Nhu cầu tài trợ của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam". Nghiên cứu theo đơn đặt hàng của Ngân hàng ANZ Việt Nam, 6-7/1996.
Nguyễn Văn Định, "Bàn về vấn đề tỷ giá đồng Việt Nam". Tài liệu hội thảo: PEO/Structure Specialist Meeting, Osaka, Japan. Japanese Committee for Pacific Economic Outlook, 3/1996.
Nguyễn Văn Định, Scheela William, "Các nhà đầu tư mạo hiểm chìm trong mạo hiểm". Vietnam Investment Review, Vietnam, 14-20 December 1998.
Nguyễn Văn Định, "Sự cần thiết của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam". Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 11/1998. 
Nguyễn Văn Định, Scheela William, "Vốn đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam: Nghiên cứu tình huống". Tài liệu hội thảo: Business Challenges for the Turn of the Century, The Third South China International Business Symposium, Macau, November, 1998.
Nguyễn Văn Định, "Sự cần thiết phải thành lập ngân hàng môi trường ở Việt Nam". Đề tài khoa học cấp bộ, hoàn thành 10/1998, thành viên chính.
Nguyễn Văn Định, Scheela William, "Vốn đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam: Nghiên cứu theo thời gian". Tài liệu hội thảo: International Entrepreneurship, 9th ENDEC World Conference, August, Singapore, 1999.
Nguyễn Văn Định, "Đổi mới quản lý các tổng công ty nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh". Đề tài khoa học cấp bộ, hoàn thành 10/2002. Thư ký đề tài, 2000.
Nguyễn Văn Định, Scheela William, Dennis McCornac, "Tác động của khủng hoảng tài chính đối với ngành quỹ đầu tư: trường hợp Việt Nam". Hội thảo Advances in International Business 2000, 2000 Annual Conference of the Academy of International Business Southeast Asia Region, Hong Kong, 7/2000.
Nguyễn Văn Định, "Giải pháp phát triển và tăng cường hoạt động của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam". Luận án tiến sỹ, bảo vệ tháng 12/2001. 
Nguyễn Văn Định, Scheela William, "Kinh doanh ở Việt Nam". Tạp chí Thunderbird International Business Review, Hoa Kỳ, Vol. 43(5) 669-687, tháng 9 - 11/2001.
Nguyễn Văn Định, "Các điều kiện cần thiết cho sự ra đời và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam". Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 9/2001.
Nguyễn Văn Định, "Tầm quan trọng của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán". Tạp chí chứng khoán, 8/2001. 
Nguyễn Văn Định, "Hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam". Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 8/2001.
Nguyễn Văn Định, "Giải pháp bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp nhà nước". Đề tài khoa học cấp bộ, hoàn thành 5/2002. Thành viên. 
Nguyễn Văn Định, "Lựa chọn mô hình quỹ đầu tư chứng khoán cho Việt Nam". Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 1/2003. 
Nguyễn Văn Định, "Giải pháp đổi mới cơ chế quản lý tài chính các tổng công ty 90 và 9 1 theo hướng các tập đoàn kinh doanh". Đề tài khoa học cấp bộ hoàn thành 12/2004. Thư ký đề tài, 2004. 
Nguyễn Văn Định, "Vốn đầu tư mạo hiểm trong một nền kinh tế chuyển đổi: Trường hợp Việt Nam", đồng tác giả với William J. Scheela. Tạp chí  Venture capital Journal, Anh quốc, Vol. 6, No. 4, p333 – p350, 10/2004.
Nguyễn Văn Định, "Bàn về tính toán hệ số Beta ở Việt Nam". Tạp chí Chứng khoán, số 71, 9/2004.
Nguyễn Văn Định, "Bàn về giải pháp tăng công ty niêm yết và phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam". Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 8/2004. 
Nguyễn Văn Định, "Một số vấn đề về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay". Tạp chí Chứng khoán, số 64, 2/2004. 
Nguyễn Văn Định, "Đầu tư tài chính", Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Tài chính 2005. 
Nguyễn Văn Định, "Nghiên cứu chính sách tiện tệ, tỷ giá các nước Đông Nam Á", đồng tác giả (tác giả của chương về chính sách của Việt Nam), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2009
Nguyễn Văn Định, "Giải pháp tăng các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam". Đề tài khoa học cấp bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 11/2009.
Nguyễn Văn Định, "Thực trạng các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM". Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 10/2009.
Nguyễn Văn Định, "Sổ tay hướng dẫn giải ngân các dự án Ngân hàng thế giới", tác giả, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2010.
Nguyễn Văn Định, "Nghiên cứu lựa chọn mô hình tăng trưởng công nghiệp Việt Nam đến năm 2020". Đề tài khoa học cập bộ, Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược công nghiệp, Bộ Công thương, thành viên, 2012
Nguyễn Văn Định, "Nghiên cứu kinh tế theo quy mô (economy of scale) của các doanh nghiệp may xuất khẩu Việt Nam làm cơ sở tái cơ cấu sản xuất và xuất khấu giai đoạn đến năm 2020". Đề tài khoa học cấp bộ, Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược công nghiệp, Bộ Công thương, thành viên, 2012.
Nguyễn Văn Định, "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành công nghiệp dệt may xuất khấu phù hợp với các cam kết quốc tế về quy tắc xuất xứ". Đề tài khoa học cấp bộ, Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược công nghiệp, Bộ Công thương,  thành viên, 2014.

Chức vụ: Giảng viên 
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư
Điện thoại: 04.3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: doanvx@isvnu.vn

Bằng cấp 
Cử nhân: Giảng dạy tiếng Pháp, Đại học Sư phạm Hà Nội
Cử nhân: Khoa học ngôn ngữ, Đại học Lyon 2, Cộng hoà Pháp
Thạc sĩ: Khoa học ngôn ngữ, Đại học Lyon 2, Cộng hoà Pháp
Thạc sĩ: Dịch thuật, Đại học Mon-Hainault, Cộng hoà Pháp
Thạc sĩ: Luật kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại Thương Hà Nội và Đại học Rabelais-Tours, Cộng hoà Pháp
Tiến sĩ: Khoa học ngôn ngữ, Đại học Lyon 2, Cộng hoà Pháp
Phong hàm Phó Giáo sư năm 2003

Lĩnh vực nghiên cứu 
Xã hội học
Ngữ dụng học

Môn học giảng dạy 
Pháp luật đại cương 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 
Xã hội học đại cương 
Văn minh phương Tây

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố 
Vũ Xuân Đoàn, "Ngữ pháp văn bản", tác giả, NXB Giáo dục, 1999.
Vũ Xuân Đoàn, "Hình thái học", tác giả, NXB Giáo dục, 2000.
Vũ Xuân Đoàn, "Tu từ và dịch tu từ". Tạp chí khoa học ĐHQGHN, No. 2, 2001.
Vũ Xuân Đoàn, "Phân tích diễn ngôn theo góc độ ngữ dụng học và phong cách học". Đề tài NCKH cấp Bộ, 2003
Vũ Xuân Đoàn, "Hợp đồng thương mại quốc tế". Tạp chí khoa học và đời sống, No. 6, 2003.
Vũ Xuân Đoàn, "Những yếu tố chủ quan và khách quan trong diễn ngôn". Tạp chí Ngôn Ngữ, No. 3, 2003.
Vũ Xuân Đoàn, "Những vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật trong dịch phim". Tạp chí Ngôn Ngữ, No. 4, 2003.
Vũ Xuân Đoàn, "Đặc điểm ngôn ngữ của lời thoại trong phim truyện". Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống, No. 12, 2003.
Vũ Xuân Đoàn, "Phân tích những yếu tố biểu đạt nghĩa mở rộng trong dịch phim". Tạp chí Các nước khu vực sông Mekong, 2010.
Vũ Xuân Đoàn, "Cơ sở lý luận, thực tiễn, mô hình và giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính bền vững của đào tạo đại học pháp tại ĐHQGHN". Thành viên nhóm nghiên cứu, 2010. 
Vũ Xuân Đoàn, "Dịch cải biên những biện pháp tu từ". Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Vol. 32, No. 1, 2016.
Vũ Xuân Đoàn, "Rhetorical Devices in Movie and Advertising". Đề tài NCKH cấp cơ sở, 2016.
Vũ Xuân Đoàn, "Hiệu quả của tu từ trong quảng cáo". Tạp chí Công Thương, No. 8, 2017.
Vũ Xuân Đoàn, "Hùng biện trong quảng cáo". Tạp chí khoa học Chính sách và Quản lý,  ĐHQGHN, No. 7, 2017.

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ kiến thức bổ trợ
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: hanhnth@isvnu.vn

Bằng cấp 
Cử nhân: Toán tin Ứng dụng, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh, Đại học Nguyên Trí, Đài Loan
Tiến sĩ: Kinh doanh điện tử và dịch vụ, Đại học Nguyên Trí, Đài Loan

Lĩnh vực nghiên cứu 
Kinh doanh điện tử và Dịch vụ

Môn học giảng dạy 
Marketing Internet 
Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 
Thương mại điện tử

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố 
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "Common causes of trust and satisfaction in online shopping contexts". Journal of Quality, Vol. 20, No. 5, 1022-0690, 2011.
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "Nhân tố chung cùng ảnh hưởng đến niềm tin và sự hài lòng của khách hàng, trong bối cảnh mua sắm online". Tạp chí chất lượng, số 20, tập 5, 1022-0690, 2011.
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "Common cause of trust and satisfaction in online shopping contexts". Conference ANQ 2011.
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "Explore factors influencing donation actions in online social networks: Facebook a case study. Business Notion & Adoption and Business Information & Calculation". Conference Taiwan 2013. 
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "Determinants of online advertising effectiveness". Conference ANQ 2013.
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "The investigation of organizational innovation climate and organizational learning an operating performance". Conference ANQ 2013.
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "Evaluate the effect of domain name on the customer’s intention to buy at airline ticket website". International conference, New consumer behavior in ASEAN – opportunities and Challenges 2015.
Nguyễn Thị Hồng Hanh, Impact of SEO on Trust. Conference APIEMS 2015. 
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "Factors affect m-commerce advertising". International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-Case and e-Tech 2016), Thailand, 2016.
Nguyễn Thị Hồng Hanh, "E-commerce bachelor program in University of Economics and Laws". National conference 10 years Ecommerce Education, 2015.
 

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: hungcv@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Tài chính Tín dụng, Học viện Tài chính Quốc gia, Liên bang Nga
Thạc sĩ: Ngân hàng, Đại học Wollongong, Australia

Lĩnh vực nghiên cứu 
Tài chính - Ngân hàng

Môn học giảng dạy 
Tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố 
Chu Văn Hùng, "Hoạt động ngân hàng". Tạp chí ngân hàng, 2004.
Chu Văn Hùng, "Quản trị Ngân hàng thương mại và Hộp nhập quốc tế". Đề tài cấp Bộ, 2005.
Chu Văn Hùng, "Báo cáo phân tích thị trường". Tạp chí chứng khoán, 2010.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: hungnp@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Quản lí, Đại học Thăng Long, Việt Nam
Thạc sĩ: Quản lí kinh tế và tài chính công, Đại học Birmingham, Vương quốc Anh 
Thạc sĩ: Quản lí doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo Pháp-Việt về Quản Lí
Tiến sĩ: Quản trị và Tài chính, Đại học Ohio State, Hoa Kỳ

Lĩnh vực nghiên cứu 
Quản lí doanh nghiệp

Môn học giảng dạy 
Phân tích đầu tư
Phân tích hoạt động kinh doanh
Quản trị hoạt động
Quản trị tài chính doanh nghiệp

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố 
Nguyễn Phú Hưng, "Ứng dụng tin học trong công tác quản lý số liệu chuyển thư giữa các bưu cục". Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 2, Học viện Công Nghệ Bưu Chính – Viễn thông, 2000.
Nguyễn Phú Hưng, "Tổ chức lao động khoa học theo tải trọng trong các doanh nghiệp dịch vụ". Tạp chí Bưu chính – Viễn thông, 2000.
Nguyễn Phú Hưng, "Kỹ thuật mô phỏng và tối ưu hóa ứng dụng trong tổ chức kế hoạch lao động tại các đơn vị bưu chính". Tạp chí Bưu Chính – Viễn Thông, 2000.
Nguyễn Phú Hưng, "Đề xuất phương hướng đổi mới công tác phân ca lao động nhằm mục đích nâng cao năng suất và giảm chi phí nhân cộng". Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 2, Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông, 2000-2001.
Nguyễn Phú Hưng, "Tiêu chuẩn hóa các bưu cục ban giá cước – tiếp thị, tổng cty Bưu chính – Viễn thông". Đề tài cấp Tập Đoàn VNPT, 2000-2001.
Nguyễn Phú Hưng, "Cải cách và phát triển bưu chính trên thế giới". Tạp chí Bưu chính – Viễn thông, 2001.
Nguyễn Phú Hưng, "Phân tích đối sánh hiệu quả hoạt động của bưu chính các nước đang phát triển, tổ nghiên cứu chính sách, bạn Công nghệ thông tin và truyền thông". Tài liệu nội bộ Global ICT Policy Department, 2008-2009.
Nguyễn Phú Hưng, "M&A trong thị trường viễn thông". Tạp chí Bưu chính – Viễn thông, 2011.
Nguyễn Phú Hưng, "Quản trị tri thức: Một cách tiếp cận mới đối với quản trị doanh nghiệp". Tạp chí Bưu chính – Viễn thông, 2011.
Nguyễn Phú Hưng, "Sự xuất hiện ngành ICT tại Việt Nam từ góc nhìn của kinh tế tri thức". Kỷ yếu hội nghị khoa học, Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông, 2012.
Nguyễn Phú Hưng, "Phân chia doanh thu trong ngành Bưu chính – Cơ sở lý luận, điều kiện thực hiện, kinh nghiệm cho các nước và bài học cho Việt Nam". Kỷ yếu hội nghị khoa học, Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông, 2012.
Nguyễn Phú Hưng, "Sự ra đời ngành ICT Việt Nam và những bài học". Tạp chí Kinh Tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012.
Nguyễn Phú Hưng, "Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm cho Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông". Đề tài cấp tập đoàn VNPT, 2012-2013.
Nguyễn Phú Hưng, "Đề án thành lập Ban/Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ". Đề tài cấp đơn vị Ngân hàng BIDV, 2014.
Nguyễn Phú Hưng, "Đề án nghiên cứu nâng cao năng lực khai thác vận hành của các đơn vị thuộc tập đoàn PTSC". Đề tài cấp Tổng Cty PTSC, 2015.

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ tài chính kế toán
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: huyendp@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Kinh tế đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân
Thạc sĩ: Kinh tế tài chính, Đại học East Anglia, Vương quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu 
Tài chính

Môn học giảng dạy 
Tài chính doanh nghiệp 
Quản trị tài chính
Tài chính quốc tế
Quản trị tài chính quốc tế

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố 
Đỗ Phương Huyền, "Đầu tư và bán khống chỉ số S&P500 trong thời kỳ cấm bán khống , kinh nghiệm từ thị trường Mỹ". Tạp chí Tài chính, 2014.
Đỗ Phương Huyền, "ETFs và tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam". Tạp chí Tài chính, 2014.
Đỗ Phương Huyền, "Vai trò của ETF trong sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam". Hội thảo Khoa học Quốc gia “Hoàn thiện thể chế tài chính cho sự phát triển bền vững và thị trường bảo hiểm Việt Nam”, 2016.
Đỗ Phương Huyền, "Exchange - Trade Funds (ETFs) and stock liquidity: Vietnamese evidences". ICAF 2017, Oxford, UK, 2017.
Đỗ Phương Huyền, "Exchange - Trade Funds (ETFs) and stock liquidity: Vietnamese evidences". ICAF 2017, Oxford, UK, 2017.
Đỗ Phương Huyền, "Exchange - Trade Funds (ETFs) and stock liquidity: Vietnamese evidences". Hội thảo ICOAF 2017, Đà Nẵng, Việt Nam, 2017
Đỗ Phương Huyền, "Vai trò của ETF trong sự phát tiển thị trường chứng khoán Việt Nam". Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, 2017.
Đỗ Phương Huyền, "Put call parity on Standard and Poor's 500 (SPX) over the short ban 2008". Journal of Science, Policy and Management Study, 2017.
Đỗ Phương Huyền, "Tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam". Tạp Chí Công Thương, 2018.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: huyenntm@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Tài chính và Kế toán, Đại học Cardiff, Vương quốc Anh
Thạc sĩ: Giáo dục và phát triển quốc tế, Đại học Newcastle, Vương quốc Anh 

Lĩnh vực nghiên cứu 
Kinh doanh

Môn học giảng dạy 
Giao tiếp trong kinh doanh
Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa
Văn hóa kinh doanh

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố 
Nguyễn Thị Minh Huyền, "Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực quản lý và hướng gợi mở cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam". Tạp chí Công Thương, 2018.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: mynt@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Tài chính và kế toán, Đại học Kozminski, Ba Lan
Thạc sĩ: Kế toán quốc tế, Đại học Royal Holloway, Vương quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu 
Kế toán

Môn học giảng dạy 
Nguyên lý kế toán

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố 
Nguyễn Trà My, "The perceived impact of Vietnam-EU Free Trade Agreement on accounting legitimacy in Vietnam". Royal Holloway University of London - Distinguished Dissertation, 2015.
Nguyễn Trà My, "Impact of capital structure on operational efficiency – evidence from Vietnam (co-authored paper)", Vietnam Trade and Industry Review, 2018.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: trangdt@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Việt Nam
Thạc sĩ: Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Đại học Groningen, Hà Lan 
Tiến sĩ: Quản trị chiến lược, Đại học Antwerp, Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu
Quản trị chiến lược
Kinh doanh quốc tế
Hoạt động mua lại và sáp nhập giữa các công ty

Môn học giảng dạy
Chiến lược tổ chức (Quản trị chiến lược)
Quản trị quốc tế
Nhập môn Kinh doanh quốc tế
Quản trị chiến lược quốc tế

Đơn vị công tác
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố
Đoàn Thu Trang, "Is timing everything? The timing of an acquisition in a merger wave". Academy of Management Annual Conference 2011, San Antonio, USA 2011.
Đoàn Thu Trang, "Effects of restructuring experience on acquisition completion likelihood". Academy of Management Annual Conference 2012, Boston, USA & European Academy of Management Conference & PREBEM Conference 2011, Rotterdam, The Netherlands 2011 – 2012.
Đoàn Thu Trang, "Lessons from the flipside: How do acquirers learn from divestitures to complete acquisitions". Academy of Management Annual Conference 2014, Philadelphia, USA & European Academy of Management Conference 2013, Istanbul, Turkey, 2013 – 2014.
Đoàn Thu Trang, "The moderating role of mindfulness on learning from prior acquisition and divestitures to make acquisitions". Academy of Management Annual Conference 2014, Philadelphia, USA & European Academy of Management Conference 2014, Valencia, Spain, 2014.
Đoàn Thu Trang, "The role of timing in a merger wave on overcoming challenges in the M&A pre-merger process". Best paper proceedings, Academy of Management Annual Conference 2016, California, USA, 2016.        
Đoàn Thu Trang, "Acquisition completion or abandonment: The effect of revealed comparative advantage in the M&A pre-integration process". VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, 33 (2): 10 – 20, 2017.
Đoàn Thu Trang, "Cross-border M&As in related & technology-intensive industries: Evidence on the dynamics of spatial distance, industry context, and completion likelihood of international takeovers". Advances in Mergers and Acquisitions (book series), Vol 17, 2018.
Đoàn Thu Trang, "Lessons from the flipside: How do acquirers learn from divestitures to complete acquisitions". Long Range Planning, 2018.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)
Email: trangph@isvnu.vn

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Đức, Đại học Hà Nội
Diploma Quản trị du lịch tại Học viện quản trị du lịch và Khách sạn, Salzburg, Áo
Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị toàn cầu, Đại học Bremen, Đức
Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị du lịch, Đại học Bremen, Đức

Lĩnh vực nghiên cứu
Quản trị kinh doanh

Môn học giảng dạy
Tổ chức và quản lí kinh doanh,
Kinh doanh quốc tế

Đơn vị công tác
Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các công bố
Phạm Hương Trang, "Đề xuất phương án phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang". Tài liệu nội bộ của UBND tỉnh Bắc Giang, 2003.
Phạm Hương Trang, "Environmental Management issues in sustainable Tourism Development- A case study of Ha Long, Vietnam". Institute of Tourism and Hospitality Management Salzburg, Austria, 2007.
Phạm Hương Trang, "Vietnam-European Union Trade Relationship - Implications for Anti-dumping and Vietnam Nonmarket Economy Status". University of Applied Sciences Bremen, Germany, 2008).
Phạm Hương Trang, "Crisis and Post crisis Tourism Destination Recovery Marketing Strategy", University of Applied Sciences Bremen, Germany, 2009.
Phạm Hương Trang, "Master students’ handbook- Guide of the International Graduate Center". Internal version, University of Applied Sciences Bremen, Germany, 2010.
Phạm Hương Trang, "Collaborative learning: an effective way to foster learning in higher education". International Studies, Vol. 2, ISVNU, 2014.
Phạm Hương Trang, "Một số phương pháp giáo dục hiện đại trong giáo dục đại học". Tạp Chí Kinh Tế và Dự Báo, số 14, tháng 5/2017.
Phạm Hương Trang, "Using Kolb’s experiential learning cycle to improve student learning in higher education"
Phạm Hương Trang, "A case model at IS-VNU, Hanoi, Viet Nam: Linking classroom and community-based projects". Hội nghị quốc tế LSCAC 2018, hội nghị quốc tế lần thứ 5 về ngôn ngữ, xã hội, văn hóa trong bối cảnh châu Á tháng 5/2018.

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: MA

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)

Email: ngotritrung@isvnu.vn


Bằng cấp:

Cử nhân: ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Griggs, Hoa Kỳ

Thạc sĩ: ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, Áo

Tiến sĩ: ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Thương mại Việt Nam


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Quản lý rủi ro

- Các tổ chức tài chính - ngân hàng

- Kiểm toán


Môn học giảng dạy:

- Kiểm toán căn bản

- Kiểm toán tài chính

- Phân tích rủi ro


Đơn vị công tác:

Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý


Các công bố:

Ngô Trí Trung, Nhìn lại giá cả sáu tháng đầu năm 2012. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 57, tháng 7 năm 2012.

Ngô Trí Trung, Vấn đề thực hiện tái cấu trúc hiệu quả các tập đoàn nhà nước. Tạp chí Thanh tra Chính phủ Việt Nam, số 3, tháng 9 năm 2012.

Ngô Trí Trung, Nợ xấu và giải pháp cho nợ xấu. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 61, tháng 11 năm 2012.

Ngô Trí Trung, Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: trở ngại, thách thức và giải pháp. Tạp chí Thanh tra Chính phủ Việt Nam, số 4 tháng 1 năm 2013.

Ngô Trí Trung, Một số nút thắt cần chú ý để giải quyết vấn đề quản lý nợ xấu một cách triệt để và hiệu quả. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 77, tháng 9 năm 2013.

Ngô Trí Trung, Một số quyết định cần được sửa đổi về cơ chế định giá đất đai trong Luật Đất đai năm 2013. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 73, tháng 11 năm 2013.

Ngô Trí Trung, Áp lực về lãi suất và tỷ giá trong năm 2016 sẽ mạnh hơn. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số phát hành số 99 và 100, tháng 2 năm 2016.

Ngô Trí Trung, Khắc phục lỗi trong áp thuế tính giá cơ sở xăng dầu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 102, tháng 4 năm 2016.

Ngô Trí Trung, Các vấn đề cần được giải quyết trong cơ chế kiểm soát giá xăng dầu. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 106, tháng 6 năm 2016.

Ngô Trí Trung, Cách tính liên bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, cách giải quyết thích hợp? Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 108, tháng 10 năm 2016.

Ngô Tri Trung, Quỹ bình ổn giá: công cụ ngăn chặn rủi ro biến động giá xăng dầu. Tạp chí Nghiên cứu Kiểm toán, số 118, tháng 8 năm 2017.