Danh mục tin tức

Tên bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí

Địa chỉ: Phòng 208, Khoa Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)

Website: http://khoaquocte.vn/p/khxh

Vị trí chức năng: Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý là một đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Quốc tế, thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động khác có liên quan.

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Phạm Thị Liên

Phó Chủ nhiệm bộ môn: 

+ TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

+ ThS. Đỗ Phương Huyền

Giáo vụ Bộ môn: Bùi Thị Phương Lan

1. Hoạt động đào tạo

a) Chịu trách nhiệm chuyên môn một số chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành được Khoa giao; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan.

b) Tham mưu tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Khoa.

c) Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã công bố.

d) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, phương pháp giảng dạy đối với các học phần được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa.

đ) Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có chất lượng, đảm nhiệm giảng dạy chất lượng tốt các học phần của Bộ môn được giao.

2. Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN)

a) Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức KH&CN.

b) Thực hiện các dịch vụ KH&CN, tư vấn, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

c) Thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

Một số hướng nghiên cứu trọng tâm của Bộ môn:

-          Quản trị giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa

-          Marketing, thương hiệu và hành vi người tiêu dùng (Tiêu dùng bền vững, Trách nhiệm xã hội trong tiêu dùng)

-          Tài chính doanh nghiệp

-          Quản trị tổ chức và quản trị nguồn nhân lực

-          Tác động của hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế

 

Stt

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Email

1

Phạm Thị Liên

Phó giáo sư 

Tiến sĩ

 Chủ nhiệm 

lienpt@isvnu.vn

2

Nguyễn Thị Kim Oanh

Tiến sĩ

Phó Chủ nhiệm

oanhntk@isvnu.vn

3

Đỗ Phương Huyền

Thạc sĩ

Phó Chủ nhiệm

huyendp@isvnu.vn

4

Chu Huy Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

anhch@isvnu.vn

5

Mai Anh

Tiến sĩ

Trưởng phòng Đào tạo, Giảng viên

anhmd@isvnu.vn

6

Nguyễn Văn Định

Phó giáo sư 

Tiến sĩ

Phó Chủ nhiệm Khoa, Giảng viên

dinhnv@isvnu.vn

7

Vũ Xuân Đoàn

Phó giáo sư,

Tiến sĩ

Giảng viên

doanvx@isvnu.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Hanh

Tiến sĩ

Tổ trưởng Tổ kiến thức bổ trợ

hanhnth@isvnu.vn

9

Chu Văn Hùng

Thạc sĩ

Tổ trưởng Tổ quản trị kinh doanh

hungcv@isvnu.vn

10

Nguyễn Thị Minh Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

huyenntm@isvnu.vn

11

Nguyễn Phú Hưng

Tiến sĩ

Giảng viên

hungnp@isvnu.vn

12

Nguyễn Trà My

Thạc sĩ

Giảng viên

mynt@isvnu.vn

13

Đoàn Thu Trang

Tiến sĩ

Giảng viên

trangdt@isvnu.vn

14

Phạm Hương Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

trangph@isvnu.vn

15

Bùi Thị Phương Lan

Thạc sĩ

Chuyên viên, Giáo vụ

lanbp@isvnu.vn