Danh mục tin tức

Các học phần giảng dạy

1. Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế

Stt

Tên học phần

1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sở 2

6

Giáo dục thể chất

7

Giáo dục quốc phòng–an ninh

8

Kĩ năng bổ trợ

9

Toán cao cấp

10

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

11

Toán kinh tế

12

Pháp luật đại cương

13

Kinh tế vi mô

14

Kinh tế vĩ mô

15

Nguyên lí kế toán

16

Kế toán quản trị

17

Nguyên lí marketing

18

Quản trị tài chính

19

Tổ chức và quản trị kinh doanh

20

Hệ thống thông tin trong tổ chức

21

Quản trị hoạt động

22

Chiến lược tổ chức

23

Giao tiếp trong kinh doanh

24

Soạn thảo văn bản kinh doanh

25

Môi trường xã hội, đạo đức, pháp lí trong kinh doanh

26

Kinh tế quốc tế

27

Lí thuyết và chính sách thương mại quốc tế

28

Nhập môn kinh doanh quốc tế

29

Quản trị thương mại quốc tế

30

Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

31

Tài chính quốc tế

32

Kế toán quốc tế

33

Marketing quốc tế

34

Luật kinh doanh quốc tế

35

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

36

Quản trị quốc tế

37

Đầu tư quốc tế

38

Quản trị dự án quốc tế

39

Đấu thầu quốc tế

40

Quản trị rủi ro và bảo hiểm

41

Quản trị xuất nhập khẩu

42

Nghiệp vụ ngoại thương

43

Thương mại điện tử

44

Xúc tiến thương mại quốc tế

45

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

46

Văn hoá kinh doanh

47

Kinh tế đối ngoại Việt Nam

48

Các công ước và hiệp định thương mại quốc tế

49

Kinh tế khu vực Châu Âu

50

Kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

51

Kế toán tài chính 1

52

Kế toán tài chính 2

53

Thực hành kế toán

54

Phân tích báo cáo tài chính

55

Thuế

56

Thị trường và các thể chế tài chính

57

Tài chính doanh nghiệp

58

Đầu tư và quản lí danh mục đầu tư

59

Nghiên cứu marketing

60

Marketing Internet

61

Marketing dịch vụ

62

Marketing tích hợp và truyền thông thương hiệu

63

Chiến lược marketing

64

Thực tập thực tế

65

Khóa luận tốt nghiệp

66

Kinh doanh trong môi trường đa văn hoá

67

Quản trị chiến lược quốc tế

 

2. Chương trình Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Stt

Tên các học phần

1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sở 2

6

Giáo dục thể chất

7

Giáo dục quốc phòng–an ninh

8

Kỹ năng bổ trợ

9

Toán cao cấp

10

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

11

Toán kinh tế

12

Pháp luật đại cương

13

Kinh tế vi mô

14

Kinh tế vĩ mô

15

Nguyên lí kế toán

16

Kế toán quản trị

17

Nguyên lí marketing

18

Thống kê kinh tế

19

Quản trị tài chính

20

Tổ chức và quản trị kinh doanh

21

Văn hoá kinh doanh

22

Kế toán tài chính 1

23

Kế toán tài chính 2

24

Thực hành kế toán

25

Phân tích báo cáo tài chính

26

Thuế

27

Tài chính doanh nghiệp

28

Tiền tệ, tín dụng, ngân hàng

29

Luật kinh tế

30

Kế toán quản trị

31

Rủi ro và Phân tích rủi ro

32

Môi trường pháp lí, đạo đức, xã hội trong kinh doanh

33

Tính toán tài chính

34

Địa lí kinh tế và môi trường

35

Hệ thống thông tin kế toán

36

Kiểm toán căn bản

37

Phân tích hoạt động kinh doanh

38

Kế toán máy

39

Kiểm toán tài chính 1

40

Kiểm toán tài chính 2

41

Kế toán quốc tế

42

Lịch sử ngành kế toán

43

Phân tích đổi mới

44

Phân tích đầu tư

45

Kiểm toán nội bộ

46

Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế

47

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

48

Xã hội học đại cương

49

Tâm lí học đại cương

50

Phân tích hoạt động kinh doanh nâng cao

51

Lập báo cáo tài chính

52

Các phương pháp định lượng trong quản lí

3. Chương trình Cử nhân Khoa học quản lí

Stt

Tên các học phần

1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sở 2

6

Giáo dục thể chất

7

Giáo dục quốc phòng–an ninh

8

Kinh tế vi mô

9

Kinh tế vĩ mô

10

Nguyên lí kế toán

11

Nguyên lí marketing

12

Thống kê kinh tế

13

Quản trị tài chính

14

Giao tiếp trong kinh doanh

15

Môi trường xã hội, đạo đức, pháp lí trong kinh doanh

16

Marketing quốc tế

17

Kế toán tài chính 1

18

Marketing Internet

19

Quản trị chiến lược quốc tế

20

Kế toán quản trị

21

Phân tích hoạt động kinh doanh nâng cao

22

Văn học thế giới sau năm 1660

23

Sinh học đại cương

24

Định hướng đại học

25

Nhập Môn Tin Học

26

Nền văn minh phương Tây

27

Văn học môi trường

28

Nhập môn triết học

29

Diễn thuyết

30

Đạo đức

31

Nhập môn quản lý nhân lực

32

Quản trị sản xuất

33

Doanh nghiệp và mối quan hệ với chính phủ

34

Kinh doanh quốc tế

35

Quản trị tài chính quốc tế

36

Môn học trải nghiệm

37

Lãnh đạo

38

Thiết kế trang web

39

Quảng cáo

40

Lập kế hoạch marketing

41

Hành vi người tiêu dùng

42

Quan hệ công chúng

43

Quản trị marketing

44

Quản trị doanh nghiệp nhỏ

4. Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch

Stt

Tên các học phần

1

Giáo dục thể chất

2

Toán cao cấp

3

Kinh tế vi mô

4

Kinh tế vĩ mô

5

Giao tiếp trong kinh doanh

6

Địa lí kinh tế và môi trường

7

Tâm lí học đại cương

8

Phân tích hoạt động kinh doanh nâng cao

9

Lịch sử nghệ thuật phương Tây

10

Văn học thế giới sau năm 1660

11

Nghệ Thuật Thị Giác

12

Vật lí đại cương

13

Sinh học đại cương

14

Lịch sử Thế giới cận đại

15

Chính trị thế giới

16

Định hướng đại học

17

Nhập Môn Tin Học

18

Giải trí trong xã hội

19

Nhập môn Quản trị khách sạn,

20

thể thao và du lịch

21

Marketing trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch

22

Nguyên lí lãnh đạo trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch

23

Gia tăng thu nhập trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch

24

Phương pháp nghiên cứu trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch

25

Quản trị sự kiện trong Quản trị Khách sạn, thể thao và du lịch

26

Hội thảo chuyên đề về Quản trị Khách sạn, thể thao và du lịch

27

Thực tập

28

Quản trị ngành khách sạn, nhà hàng

29

Quản trị khách sạn

30

Quản trị du lịch

31

Dịch vụ lưu trú

32

Quản trị nhà hàng

33

Các vấn đề hiện tại trong ngành khách sạn, nhà hàng

34

Quản lí nhân lực trong ngành khách sạn, nhà hàng

35

Lễ hội và sự kiện đặc biệt

36

Du lịch bền vững

37

Tác động và hoạch định du lịch

38

Những vấn đề hiện tại trong du lịch

39

Doanh nghiệp du lịch

40

Quản trị sự kiện

 

5. Chương trình Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á)

Stt

Tên các học phần

1

Tài chính quốc tế

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

3

Tính toán tài chính

4

Tâm lí học đại cương

5

Phân tích hoạt động kinh doanh nâng cao

6

Marketing

7

Kiểm soát quản lý

8

Marketing ngân hàng

9

Khuôn khổ pháp luật các hoạt động ngân hàng và bảo hiểm tại Việt Nam

10

Kiểm soát quản lý trong ngân hàng và bảo hiểm

11

Thị trường vốn (cổ phiếu và lãi suất)

12

Chiến lược sản phẩm và dịch vụ tài chính

13

Hệ thống thông tin ngân hàng

14

Kinh tế vĩ mô tài chính

15

Ký gửi giao dịch tài chính và kiểm toán nội bộ

16

Bảo hiểm 1

17

Bảo hiểm 2

18

Giao dịch quốc tế

19

Chiến lược kinh doanh và triển vọng của ngành tài chính

20

Quản trị rủi ro tín dụng

21

Lý thuyết ngân hàng và quy định

22

Thống kê và quyết định

23

Phân tích tài chính và cấp tín dụng

24

Các lý thuyết về quản trị và tổ chức

25

Quản trị rủi ro sản phẩm tài chính