Danh mục tin tức
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn 
Học vị: Tiến sĩ
Email: oanhtt@isvnu.vn
Điện thoại:  024. 3557 5992 (máy lẻ 37)

Bằng cấp 
Cử nhân: chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Tiến sĩ: Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu 
Khai phá dữ liệu
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Học máy và ứng dụng

Môn học giảng dạy 
Tin học cơ sở
Hệ thống thông tin trong tổ chức
Ngôn ngữ lập trình
Cơ sở dữ liệu
Khai phá dữ liệu

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Công bố
Nguyen Cam Tu, Tran Thi Oanh, Ha Quang Thuy, Phan Xuan Hieu, ''Named Entity Recognition in Vietnamese Free-Text and Web Documents Using Conditional Random Fields''. National Conference of Communication and Information Technology, Hai Phong, Vietnam, 2005 (in Vietnamese).
Dang Thanh Hai, Tran Thi Oanh, Ha Quang Thuy, ''Co-training algorithms with neighbor texts for Web pages classification''. Report at National Conference of Communication and Information Technology, Nha Trang, Vietnam, 2007.
Tran Thi Oanh, Le Anh Cuong, Ha Quang Thuy, "Vietnamese word segmentation by using multiple knowledge resources''. Report at National Conference of Communication and Information Technology, Hue, Vietnam, 2008.
Oanh Thi Tran, Cuong Anh Le, Thuy Quang Ha, ''Improving Vietnamese word segmentation by using multiple knowledge resources''. In Proceedings of the international workshop on Empirical Methods for Asia Language Processing (EMALP), PRICAI 2008, Vietnam, pages 1-12.  
Oanh Thi Tran, Cuong Anh Le, Thuy Quang Ha, Quynh Hoang Le, ''An experimental study on Vietnamese POS tagging''. In Proceedings of the International Conference on Asia Language Processing (IALP), Singapore, pages 23-27, 2009.
Vu Mai Tran, Vinh Duc Nguyen, Uyen Thu Pham, Oanh Thi Tran, Thuy Quang Ha, ''An experimental study of Vietnamese question ansering system''. In Proceedings of the International Conference on Asia Language Processing (IALP), Singapore, pages 152-155, 2009.
Oanh Thi Tran, Cuong Anh Le, Thuy Quang Ha, "Improving Vietnamese Word Segmentation and POS Tagging using MEM with Various Kinds of Resources". Journal of Natural Language Processing; ISSN:1340-7619; vol.17; no.3; pages.41-60, 2010.
Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu, "A Listwise Approach to Coreference Resolution in Multiple Languages". In Proceedings of the 25th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC), Singapore, pages 400-409, 2011.
Ngo Xuan Bach, Nguyen Le Minh, Tran Thi Oanh, Akira Shimazu, "Learning Logical Structures of Paragraphs in Legal Articles". In Proceedings of the 5th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Thailand, pages 20-28, 2011.    
Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu, "Answering Legal Questions by Mining References Information". In Proceedings of the 7th International Workshop on Juris-informatics (JURISIN), lecture Note in Artificial Intelligence, 2013.
Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu, "Reference Resolution in Japanese Legal Texts at Passage Levels". In Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Springer-Verlag, Vietnam, pages 237-249,
2013.
Oanh Thi Tran, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu, "Reference Resolution in Legal Texts". In Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligent and Law (ICAIL), pages 101-110, Rome, Italy, June 2013. (Best student paper award)
Ngo Xuan Bach, Nguyen Le Minh, Tran Thi Oanh, Akira Shimazu, "A Two-Phase Framework for Learning Logical Structures of Paragraphs in Legal Articles". ACM Transactions on Asian Language Information Processing (ACM TALIP), vol. 12, no. 1, Article 3, March 2013. (ISI-SCIE-indexed)
Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu, "Automated reference resolution in legal texts", Journal of Artificial Intelligence and Law, vol. 22,  no. 1, pp 29-60, March 2014. (Scopus-indexed)
Ngo Xuan Bach, Tran Thi Oanh,  Nguyen Trung Hai, Tu Minh Phuong, "Paraphrase Identification in Vietnamese Documents". In Proceedings of the 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp. 174-179, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 2015.
Tran Thi Oanh, Nguyen Van Thanh, "Understanding Students’ Learning Experiences through Mining User-Generated Contents on Social Media". Journal VNU of Science: Policy and Management Studies, vol.33, no. 2. pp 124-133, 2017.
Thi-Oanh Tran, Hai-Trieu Dang, Viet-Thuong Dinh, Thi-Minh-Ngoc Truong, Thi-Phuong-Thao Vuong, Xuan-Hieu Phan, "Performance Prediction for Students: A Multi-Strategy Approach". Journal of Cybernetics and Information Technologies, vol. 17, no.2, pp 164-182, June 2017. (Scopus-indexed)

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn 
Học vị: Tiến sĩ
Email: thinhld@isvnu.vn
Điện thoại:  024. 3557 5992 (máy lẻ 37)

Bằng cấp 
Cử nhân: Toán – Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội 
Thạc sĩ: Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội 
Tiến sĩ: Toán ứng dụng, Đại học Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ 

Lĩnh vực nghiên cứu 
Toán – tin ứng dụng
Toán cho kinh doanh – quản lí và tài chính
Xác suất và Thống kê cho kinh doanh. 

Môn học giảng dạy 
Toán cao cấp 
Lí thuyết Xác suất và Thống kê toán 
Thống kê Kinh tế 
Toán Kinh tế 

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế - ĐQHGHN

Các công bố 
Le Duc Thinh, ''Sobolev Spaces with Weight on Riemannian Manifolds, Advances in Deterministic and Stochastic Analysis'', World Scientific, 2007.
Le Duc Thinh, "A Generalization of the MacPherson-Srolovitz Formula. Communications in Mathematical Sciences", International Press, 2009.
Le Duc Thinh, "An Overview of Credit Report/Credit Score Models and a Proposal for Vietnam". Policy and Management Studies - VNU Journal of Science, Vol. 33, No. 2, 2017, p. 36-45, ISSN 2588-1116.

Chức vụ: Giảng viên  
Học vị: Thạc sĩ
Email: ldtien82@gmail.com
Điện thoại:  024.3557 5992 (máy lẻ 37)

Bằng cấp
Cử nhân: Công nghệ thông tin, Đại học INHolland, Hà Lan
Thạc sĩ: Hệ thống thông tin, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Lĩnh vực nghiên cứu 
Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin quang
Mạch tích hợp quang

Môn học giảng dạy
Tin học cơ sở
Hệ thống thông tin trong tổ chức

Đơn vị công tác
Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Công bố
Cao-Dung Truong, Manh-Cuong Nguyen, Duy-Tien Le, Trung-Thanh Le, ''All-optical switch based on 1 x 3 multimode interference couplers'', Optical Switching and Networking 22 (2016) 129-134.
Duy-Tien Le, Manh-Cuong Nguyen, Trung-Thanh Le, ''Fast and slow light enhancement using cascaded microring resonators with the Sagnac reflector'', Optik (Optics) 131 (2017) 292-301.
Duy-Tien Le, Cao-Dung Truong, Trung-Thanh Le, "High bandwidth all-optical 3 x 3 switch based on multimode interference structures", Optics Communication 387 (2017) 148-152.
Duy-Tien Le, Trung-Thanh Le, "Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler", International Journal of Computer System (ISSN: 2394-1065), Volume 04-Issue 05, May, 2017.
Duy-Tien Le, The-Truong Do, Van-Khoi Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Trung-Thanh Le, "Sharp Asymmetric Resonance Based on 4x4 Multimode Interference Coupler", International Journal of Applied Engineering Research ISBN 0973-4562 Volume 12, Number 10(2017) pp. 2239-2242.
Duy-Tien Le, Trung-Thanh Le, "Fano Resonance and EIT-like effect based on 4x4 Multimode Interference Structures", International Journal of Applied Engineering Research ISBN 0973-4562

Chức vụ: Giảng viên 
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó Giáo sư
Email: tungnt@isvnu.vn
Điện thoại:  024. 3557 5992 (máy lẻ 37)

Bằng cấp 
1. Cử nhân: Công nghệ thông tin, Đại học công nghệ hoàng gia Melbourne (RMIT), Australia 
2. Tiến sĩ: Công nghệ thông tin – Điện tử viễn thông, Đại học Monash, Australia
Phong hàm Phó Giáo sư vào năm 2015

Lĩnh vực nghiên cứu 
Hệ thống thông tin trong y tế, khai thác mỏ, giáo dục
Mạng cảm biến không dây

Môn học giảng dạy 
Hệ thống thông tin
Mạng viễn thông

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 

Các công bố
Nguyen Thanh Tung, "The power-save protocol of wireless ad-hoc sensor networks". Mediterranean Journal of Computers and Networks, Volumn 8, No 4, October, 2012 ISSN: 1744-2397.2012.
Nguyen Thanh Tung, "Heuristic Energy-Efficient Routing Solutions to Extend the Lifetime of Wireless Ad-Hoc Sensor Networks". The 4th Asian Conference o¬n Intelligent Information and Database Systems , LNCS 7197, p.487-492  March 2012, Taiwan, 2012
Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Duc, "Optimizing the Operating Time of Wireless Sensor Network (SCI-SCIE)". EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, January 2013, ISSN: 1687-1499, DOI: 10.1186/1687-1499-2012-348 (SCI). 2012.
Nguyen Thanh Tung, "Energy-Aware Optimization Model in Chain-Based Routing". ACM/Springer Mobile Networks and Application (MONET) journal, April 2014 Vol.19 Issue 2, pp. 249-257 (SCIE IF 2013 1.496).
Phan Cong Vinh, Nguyen Thanh Tung, "Coalgebraic Aspects of Context-Awareness (SCI-SCIE)". ACM/Springer Mobile Networks and Applications (MONET) Journal, Volumn 17, August 2012; DOI: 10.1007/s11036-012-0404-0 (SCI).2013.
Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Duc, Nguyen Hai Thanh, Phan Cong Vinh, Nguyen Dai Tho, "Power save protocol using chain based routing". International Conference on Context-Aware Systems and Applications, November 2012,Vietnam; LNCS/LNICST 109, ISBN: 978-1-936968-65-7, 2013.
Nguyen Trung Dung, Nguyen Van Duc, Pham Van Tien, Nguyen Thanh Tung, Pham Trong Hieu, Wakasugi Koichiro, "An Energy-Efficient Ring Search Routing Protocol Using Energy Parameters in Path Selection". International Conference on Context-Aware Systems and Applications, November 2012, Vietnam; LNCS/LNICST 109, ISBN: 978-1-936968-65-7.2013.
Trung Dung Nguyen, Van Duc Nguyen, Thanh Tung Nguyen, Trong Hieu Pham, Ngoc Tuan Nguyen, Wakasugi Koichiro, "Routing Dual Criterion Protocol. ICUIMC 2013": The 7th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication. 2013.
Trung Dung Nguyen, Van Duc Nguyen, Thanh Tung Nguyen, Hung Tin Trinh, Ngoc Tuan Nguyen, Wakasugi Koichiro, "A New Evaluation Of Particle Filter Algorithm And Apply It To The Wireless Sensor Networks.Commantel 2013". International Conference on Computing, Management & Telecommunications, 2013.
Nguyen Thanh Tung, Nguyen Sy Minh, "Power-Aware Routing for Underwater Wireless Sensor Network". Context-Aware Systems and Application (LNICST 128) Springer, pp. 97-101, 2014.
Nguyen Thanh Tung, Huynh Thi Thanh Binh, "Base Station Location-Aware Optimization Model of the Lifetime of Wireless Sensor Networks". Mobile Networks and Applications (MONET), May 2015; DOI 10.1007/s11036-015-0614-3(SCIE IF 2013 1.496).
Nguyen Thanh Tung, Dinh Ha Ly, Huynh Thi Thanh Binh, "Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks with the Base Station Location". In Nature of Communication and Communication LNICST 144, Springer pp. 108-116, 2015.
Phan Cong Vinh, Nguyen Thanh Tung, "Self-adaptive Traits in Collective Adaptive Systems". In Nature of Communication and Communication LNICST 144, Springer pp. 63-72, 2015.

Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư
Email: nhthanh.ishn@isvnu.vn
Điện thoại: 04.3557 5992 (máy lẻ 12)

Bằng cấp 
Cử nhân: Toán, Đại học Quốc gia Belarus (Liên Xô trước đây)
Tiến sĩ: Toán Ứng dụng, Đại học Rurki (nay là Học viện Công nghệ Rurki), Ấn Độ
Phòng hàm Phó Giáo sư năm 2003

Lĩnh vực nghiên cứu 
Toán – tin ứng dụng 
Toán cho kinh doanh – quản lí và tài chính 
Xác suất thống kê
Vận trù học
Tối ưu hoá và Hệ hỗ trợ ra quyết định.

Môn học giảng dạy 
Toán – tin ứng dụng 
Toán cho kinh doanh – quản lí và tài chính
Xác suất thống kê
Vận trù học
Tối ưu hoá và Hệ hỗ trợ ra quyết định.

Đơn vị công tác 
Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố 
Nguyễn Hải Thanh, "Phương pháp phương trình trong giải các bài toán". Tạp chí ANPHA Vật lý Ngày nay, Số 2, trang 4-8, 1991.
Nguyễn Hải Thanh, C. Mohan, RDIM – "Một gói phần mềm tương tác giải các bài toán tối ưu thực tế trong môi trường mờ. Toán học và các ứng dụng trong kĩ nghệ và công nghiệp (Chủ biên Banir Singh)". Nhà xuất bản Narosa, phát hành tại London và New Delhi, trang 85-93, 1997.
Nguyễn Hải Thanh, C. Mohan, "Tiếp cận mờ hóa cho quy hoạch ngẫu nhiên". Tạp chí Opsearch, Tập 34, Số 2, trang 73-96, 1997.
Nguyễn Hải Thanh, "Về một bài toán cực trị hình học". Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, trang 170-174, Nhà xuất bản Giáo dục, 1997.
Nguyễn Hải Thanh, "Một kĩ thuật tính lời giải tối ưu toàn cục cho các mô hình tối ưu nông nghiệp". Thông tin Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Số 2, 103-107, 1997.
Nguyễn Hải Thanh, "Một số mô hình tối ưu dùng trong nông nghiệp". Kết quả nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Nhà xuất bản Nông nghiệp,  Quyển 3, trang 228-236, 1997
Nguyễn Hải Thanh, "Phương pháp tương tác người – máy tính giải bài toán vận tải cân bằng thu – phát nhiều mục tiêu trong môi trường mờ". Hệ mờ và ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học – Kĩ thuật, trang 64-72, 1998.
Nguyễn Hải Thanh, "Giải bài toán tối ưu phi tuyến toàn cục bằng phương pháp Simulated Anealing". Thông tin Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Số 2, 58-59, 1998.
Nguyễn Hải Thanh, "Một gói phần mềm tương tác giải các bài toán tối ưu thực tế trong môi trường mờ". Kỉ yếu Hội thảo song phương Việt Nam – Nhật Bản về các hệ mờ và ứng dụng, trang 652–659 (tiếng Anh), 1998.
Nguyễn Hải Thanh, C. Mohan, "Phương pháp tương tác dựa trên mức ưu tiên giải quy hoạh mờ nhiều mục tiêu". Tạp chíAsia-Pacific Journal of Operational Research, Tập 16, trang 63-86, 1999.
Nguyễn Hải Thanh, C. Mohan, "Kĩ thuật tìm kiếm ngẫu nhiên có điều khiển có tích hợp khái niệm mô phỏng tôi giải các bài toán tối ưu nguyên và hỗn hợp nguyên". Tạp chí Computational Optimization and Applications, Tập 14, trang 103-132, 1999.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Tuấn Anh, "Thuật toán xấp xỉ cho phân tích phân nhóm mờ và các ứng dụng". Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam – Nhật Bản về Tin Y học và Công nghệ mờ, trang 286 – 290 (tiếng Anh), 1999.
Nguyễn Hải Thanh, Đoàn Công Quỳ, Cao Huy Chương, "Ứng dụng mô hình tối ưu mờ trong quy hoạch và sử dụng đất tại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội". Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về các ứng dụng của Toán học, trang771-780, (tiếng Việt), 1999.
Nguyễn Thị Vòng, Hà Thị Thanh Bình, Đỗ Thị Mơ, "Xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lí dựa trên mô hình tối ưu đa mục tiêu". Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về các ứng dụng của Toán học, trang 763-770, (tiếng Việt), 1999.
Nguyễn Hải Thanh, "Về các mô hình toán và ứng dụng trong nông nghiệp: Cơ sở toán học, thuật giải và phần mềm". Kỉ yếu Hội thảo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về ứng dụng toán và CNTT trong giảng dạy và nghiên cứu nông nghiệp, trang 15-18, (tiếng Việt), 1999.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Vòng, "Xác định cơ cấu cây trồng bằng mô hình tối ưu nhiều mục tiêu". Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp, Số 1, 147-154, 2000.
Nguyễn Hải Thanh, "Giới thiệu tập hợp mờ". Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, trang 22-23, 2000
Nguyễn Hải Thanh, "Một số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu". Kết quả nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Quyển 4, trang 192-196, 2000.
Nguyễn Hải Thanh, C. Mohan, "Phương pháp tương tác thỏa dụng giải các bài toán tối ưu nhiều mục tiêu trong môi trường mờ - ngẫu nhiên hỗn hợp". Tạp chí International Journal for Fuzzy Sets and Systems, Tập 117, Số 1, trang 61-79, 2001.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Cường, "Xác định cơ cấu đầu tư tối ưu cho các hộ nuôi cá tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên". Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp, Tập 1, Số 3, trang 233–237, 2003.
Nguyễn Hải Thanh, "Tính toán tối ưu trong nông nghiệp". Tạp chí Ứng dụng toán học, Tập 4, Số 2, trang 33–50, 2006.
Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà, "RST2ANU: Phần mềm khoa học giải các bài toán tối ưu toàn cục". Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp, Tập 4, Số 3, trang 269–278, 2006.
Nguyễn Hải Thanh, 6 tác giả khác, "Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS". Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp, Tập 4, Số 3,  trang 247–254, 2006.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, "Ứng dụng mô hình toán học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho nông hộ trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng". Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp, Tập 4, Số 4+5,  trang 175–182, 2006.
Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Xuân Quân, "Hệ hỗ trợ ra quyết định Delowa dựa trên phương pháp Delphi Methvà toán tử Lowa". Kỉ yếu Hội thảo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về ứng dụng của toán và CNTT trong nông nghiệp, trang 80–102, (tiếng Việt), 2006.
Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Xuân Quân, "Phương pháp thỏa dụng mờ giải bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu". Kỉ yếu Hội thảo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về ứng dụng của toán và CNTT trong nông nghiệp, trang 225–236, (tiếng Việt), 2006
Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà, Trần Vũ Hà, "Một phương pháp ra quyết định tập thể dựa trên phân nhóm dữ liệu mờ: GDM–FC". Tạp chí Ứng dụng toán học, Tập 5, Số 1, trang 20–35, 2007.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hoàng Huy, "Một hệ thống cộng dồn “mùi” cải tiến trong tối ưu hóa bầy kiến". Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp, Tập 5, Số 4,  trang 60–66, 2007.
Nguyễn Hải Thanh, Phan Trọng Tiến, "Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp". Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tập 6, Số 6,  trang 584–596, 2008.
Nguyễn Hải Thanh, "Tối ưu trong môi trường mờ - ngẫu nhiên và các ứng dụng trong công nghiệp và kinh tế". Chuyên san Nghiên cứu Quốc tế hoá, Tập 1, trang 131 - 143 , 2012.
Nguyễn Hải Thanh, Phạm Nhật Minh, "Bộ quy tắc ứng xử: Khái niệm và triển khai thực hiện". Kỉ yếu  Hội thảo về Hệ thống quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trang 96–100, (tiếng Việt), 2012.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Đức, Phan Công Vinh,  Nguyễn Đại Thọ, "Giao thức mạng tiết kiệm năng lượng sử dụng định tuyến chuỗi". Kỉ yếu  Hội thảo quốc tế  về Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng, LNICST, V. 109, trang 183-191 (tiếng Anh), 2013.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thanh Tùng, "Một số khảo sát về chương trình đào tạo đại học ngành SSME (khoa học, quản lí và công nghệ dịch vụ) dựa trên tiếp cận chuẩn đầu ra CDIO". Chuyên san Nghiên cứu Quốc tế hoá, Tập 1, trang 39 -56 , 2013
Nguyễn Hải Thanh, Phan Công Vinh, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Tùng. "Đạo hàm theo luồng chức năng cảm ngữ cảnh trên mạng P2P". Kỉ yếu  Hội thảo quốc tế  về Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng, LNICST, V. 109, trang 160-167 (tiếng Anh), 2013.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Đặng Huy Đăng, "Quy tắc ứng xử cho các trường đại học: So sánh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam". Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 31, Số 4, trang 110 – 122, 2015.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Nhật Minh, "Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho trường đại học sáng tạo". Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 31, Số 4, trang 172 – 175, 2015.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Quang Thuận, Từ Sĩ Quân, "Tối ưu hoá hệ cột chống trong công nghệ xây dựng". Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 14, Số 2, trang 51-62, 2016.
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Định, "Tối ưu danh mục đầu tư: Một số khía cạnh về mô hình hoá và tính toán". Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 33, Số 2, trang 1-9, 2017.
Nguyễn Hải Thanh, Từ Sỹ Quân và Nguyễn Quang Thuận, "Nghiên cứu xây dựng thuật toán tối ưu hoá diện tích chịu lực của cột chống trong thi công sàn bằng tổ hợp đà giáo ván khuôn". Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 32, trang 25-31, 2017.

Sách giáo trình

“Đại số tuyến tính”, Đồng tác giả với Hoàng Xuân Toản. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1991.
“Toán ứng dụng”, Tác giả. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005.
"Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong ngành nông nghiệp", chủ biên và đồng tác giả. Nhà xuất bản Khoa học & kĩ thuật, 2005
“Tối ưu hóa”,  Tác giả. Nhà xuất bản Bách khoa, 2007.
“Các phương pháp toán kinh tế”, Tác giả. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007.
“Vận trù học”, Tác giả. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2008

Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư
Điện thoại: 024. 3558 0808 / 024. 3557 5992 (máy lẻ 34)

Bằng cấp 
Cử nhân: Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
Thạc sĩ: Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
Tiến sĩ: Điện tử Viễn thông, Đại học La Trobe, Australia
Phong hàm Phó Giáo sư năm 2013

Lĩnh vực nghiên cứu 
Điện tử -Tin học - Viễn thông
Laser và hệ thống thông tin cáp sợi quang
Vi mạch quang tử tích hợp
Cảm biến, ứng dụng cảm biến

Môn học giảng dạy 
Các học phần liên quan đến lĩnh vực điện tử - tin học - viễn thông

Đơn vị công tác 
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố 
Trung-Thanh Le, Laurence Cahill, Darrel Elton, ''The Design of 2x2 SOI MMI couplers with arbitrary power coupling ratios''. Electronics Letters (Indexed in SCI), ISSN: 0013-5194, vol.45, no. 22, pp.1118-1119, 2009.
Trung-Thanh Le, Laurence Cahill, ''The Design of 4x4 Multimode Interference Coupler Based Microring Resonators on an SOI platform''. Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), Warsaw, Poland (indexed in SCOPUS), ISSN 1509-4553, vol.2, pp.58-62, 2/2009.
Trung-Thanh Le, ''All-optical Karhunen–Loeve Transform Using Multimode Interference Structures on Silicon Nanowires''. Journal of Optical Communications (Tạp chí trong danh mục ISI và SCOPUS), ISSN: 2191-6322, vol. 32, no.4, pp. 217-220, 2011.
Trung-Thanh Le, "Realization of All-optical Type I Discrete Cosine and Sine Transforms Using Multimode Interference Structures". International Journal of Microwave and Optical Technology (IJMOT), USA, ISSN 1553-0396, (Tạp chí trong danh mục ISI và SCOPUS), vol. 7, no. 2, 127-134, 2012.
Trung-Thanh Le, "An improved effective index method for planar multimode waveguide design on an silicon-on-insulator (SOI) platform". Optica Applicata (SCI-E), Vol.43, No.2, pp. 271-277, 2013.
Trung-Thanh Le, Laurence Cahill, "Generation of two Fano resonances using 4x4 multimode interference structures on silicon waveguides". Optics Communications, (Elsevier, indexed by SCI). http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2013.03.051, vol. 301-302, pp.100-105, 2013.
Trung-Thanh Le, Cao-Dung Truong, "Power splitting ratio couplers based on MMI structures with high bandwidth and large tolerance using silicon waveguides (đã đăng online trên ScienceDirect)". Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications (Elsevier, SCI). http://dx.doi.org/10.1016/j.photonics.2013.01.002, 2013.
Trung-Thanh Le, Cao-Dung Truong, Tuan-Anh Tran, Duc-Han Tran, "3x3 Multimode interference optical switches using electro-optic effects as phase shifters". Optics Communications (Elsevier, SCI). http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2012.11.002, vol. 292, pp.78-83, 2013.
Trung-Thanh Le, Cao-Dung Truong, Duc-Han Tran, "Design of an insensitive-polarization all-optical switch based on multimode interference structures (Đã đăng online trên ScienceDirect)". Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications (Elsevier, SCI), 2013.
Trung-Thanh Le, "Design of a Polarization Independent MMI SOI Coupler Based Microresonator Using Sandwich Structures". Journal of Engineering Science & Technology, Malaysia, ISSN 1823-4690 (Tạp chí trong danh mục SCOPUS), vol. 8, no.2, pp. 133-144, 2013.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo đã xuất bản:
"Multimode Interference Structures for Photonic Signal Processing: Modeling and Design (ISBN 3838361199)", tác giả, Germany, 2010.
"Xử lí tín hiệu và lọc số", tác giả, NXB Khoa học kỹ thuật, 2013.
"Kỹ thuật điện tử", tác giả, NXB Khoa học kỹ thuật, 2013.
"Book chapter: All-Optical Signal Processing Circuits Using Multimode Interference Structures on Silicon Waveguides (in 4G Wireless Communication Networks: Design Planning and Applications)", Đồng tác giả, Denmark, 2013.
"Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin", Đồng tác giả (Chủ biên), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2014.

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa 
Học vị: Tiến sĩ
Email :thuannq@isvnu.vn / nguyenquangthuan@vnu.edu.vn
Điện thoại: 024. 3558 5599/ 024. 3557 5992 (máy lẻ 27)

Bằng cấp
Cử nhân: Kĩ sư tài năng Toán Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thạc sĩ: Tin học, Đại học Paul Verlaine - Metz, CH. Pháp
Tiến sĩ: Tin học, Đại học Paul Verlaine - Metz, CH. Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu
Tin học

Môn học giảng dạy 
Toán Cao cấp 
Toán Kinh tế 

Đơn vị công tác 
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố 
Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, Phan Tran Khoa, Pham Dinh Tao, "Energy Minimization-based Cross-layer Design in Wireless Networks". Proceedings of the 2008 High Performance Computing & Simulation Conference (HPCS 2008) Nicosia, Cyprus, June 3 - 6, 2008, pp. 283-289, 2008.
Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, Phan Tran Khoa, Pham Dinh Tao, "Cross-layer Optimization in Multi-hop TDMA Networks using DCA". Proceedings of the 17th international conference on computer communications and networks (ICCCN08), St Thomas, U.S. Virgin Islands, August 3 - 7, 2008,  ISBN978-1-4244-2390-3/08/ ©2008 IEEE (6 pages), 2008.
Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, Nguyen Huynh Tuong, Pham Dinh Tao, "Solving the earliness tardiness scheduling problem by DC programming and DCA". Mathematica Balkanica (N.S.) 23, no. 3-4, pp. 271-288, 2009.
Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, Huynh Tuong Nguyen, Pham Dinh Tao, "A time-indexed formulation of earliness tardiness scheduling via DC programming and DCA”. Proceeding of the international Multi-conference on Computer Science and Information Technology, Mragowo, Poland, October 2009, ISBN978-83-60810-22-4, IEEE Catalog Number CFP0964E, pp.779-784, 2009.
Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, "A Robust Approach for Nonlinear UAV Task Assignment Problem under Uncertainty". Transactions on Computational Collective Intelligence Vol. 2, pp. 147-159, 2010.
Nguyen Quang Thuan, Le Thi Hoai An, "Solving an inventory routing problem in supply chain by DC programming and DCA". ACIIDS 2011, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6592, pp. 432-441, DOI: 10.1007/978-3-642-20042-7_44, 2011.
Florian. Bachmann, Marco Witte, Nguyen Quang Thuan, HelmutSchaeben, Guenter Gottstein, "Efficient and accurate measurement of very sharp crystallographic textures: A new measurement strategy". Acta Materialia 60 pp. 4229–4234, 2012.
Lê Thị Hoài An, Nguyễn Quang Thuận, Trần Phan Khoa, Phạm Đình Tạo, "DC Programming and DCA Based Cross-Layer Optimization in Multi-hop TDMA Networks". ACIIDS 2013, Lecture Notes in Computer Science, Volume 7803, pp. 398-408, 2013.
Nguyen Ngoc Dai, Nguyen Quang Thuan, Vu Thi Huong, Nguyen Thanh Hao, "Optimizing the bus network configuration in Danang city". Advances in Industrial and Applied Mathematics, ISBN 978-604-80-0608-2, 2014.
Nguyen Quang Thuan, Phan Nguyen Ba Thang, "Scheduling Problem for Bus Rapid Transit Routes". ICCSMA 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer) Volume 358, pp. 69-79, 2015.
Nguyen Quang Thuan, Tran Duc Quynh, Phan Nguyen Ba Thang, "A New Approach for Optimizing Traffic Signals in Networks Considering Rerouting". MCO 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer) Volume 359, pp 143-154, 2015.
Nguyen Quang Thuan, Tu Sy Quan, Nguyen Hai Thanh, "Optimizing the support area of shorings in the construction technology". Journal of Mathematical Applications Vol.14, Num. 2, pp. 51-62, 2016.
Tran Duc Quynh, Nguyen Quang Thuan, "On optimizationproblems in urbam transport". Book chapter in « Open problems in Optimization and Data Science », Springer (invited).